شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

پایان نامه با کلید واژگان رایزوسفر، رفسنجان، پتری، انار

طوقه
۴
صفائیه رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۵
صفائیه رفسنجان

خاک اطراف طوقه
۶
کوثرریز-رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۷
کوثرریز رفسنجان

خاک اطراف طوقه
۸
فردوسیه نوق
+
رایزوسفر درخت پسته
۹
فردوسیه نوق

خاک اطراف طوقه
۱۰
فردوسیه نوق

رایزوسفر درخت پسته
۱۱
سه قریه نوق
+
خاک اطراف طوقه
۱۲
سه قریه نوق

خاک اطراف طوقه
ادامه جدول۱-۳
۱۳
سه قریه نوق

رایزوسفر درخت پسته
۱۴
عیش آباد
+
خاک اطراف طوقه
۱۵
عیش آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۶
عیش آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۷
تاج آبادرفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
۱۸
تاج آباد رفسنجان

خاک اطراف طوقه
۱۹
تاج اباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۲۰
فیض آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
۲۱
فیض آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
۲۲
فیض آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
۲۳
تاج آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
۲۴
کمال آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۲۵
علم اباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۲۶
علم آباد رفسنجان

خاک اطراف طوقه
۲۷
کریم آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
۲۸
اسماعیل آباد نوق

رایزوسفر درخت پسته
۲۹
اسماعیل آباد نوق
+
خاک اطراف طوقه
۳۰
اسماعیل آبادنوق

خاک اطراف طوقه
۳۱
اسماعیل آبادنوق
+
رایزوسفر درخت پسته
۳۲
تاج آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۳۳
تاج آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۳۴
اسماعیل آبادنوق
+
خاک اطراف طوقه
۳۵
انار

خاک اطراف طوقه
۳۶
انار
+
رایزوسفر درخت پسته
۳۷
انار
+
خاک اطراف طوقه
۳۸
انار
+
خاک اطراف طوقه
۳۹
انار

رایزوسفر درخت پسته

ادامه جدول ۱-۳
۴۰
انار

رایزوسفر درخت پسته
۴۱
انار

رایزوسفر درخت پسته
۴۲
حسین آباد انار
+
رایزوسفر درخت پسته
۴۳
حسین آباد انار
+
خاک اطراف طوقه
۴۴
حسین آباد انار

رایزوسفر درخت پسته
۴۵
حسین آباد انار

خاک اطراف طوقه
۴۶
حسین آباد انار

رایزوسفر درخت پسته
۴۷
حسین آباد انار
+
رایزوسفر درخت پسته
۴۸
گلشن انار
+
رایزوسفر درخت پسته
۴۹
گلشن انار

خاک اطراف طوقه
۵۰
گلشن انار

رایزوسفر درخت پسته
۵۱
الهیه نوق

خاک اطراف طوقه
۵۲
گلشن انار

خاک اطراف طوقه
۵۳
الهیه نوق
+
رایزوسفر درخت پسته
۵۴
الهیه نوق

رایزوسفر درخت پسته
۵۵
الهیه نوق
+
خاک اطراف طوقه
۵۶
الهیه نوق

خاک اطراف طوقه
۵۷
مهدی آباد معاون

رایزوسفر درخت پسته
۵۸
مهدی آباد معاون
+
رایزوسفر درخت پسته
۵۹
مهدی آباد معاون
+
خاک اطراف طوقه
۶۰
مهدی آباد نوق

رایزوسفر درخت پسته
۶۱
مهدی آباد نوق
+
رایزوسفر درخت پسته
۶۲
ناصریه

خاک اطراف طوقه
۶۳
ناصریه

رایزوسفر درخت پسته
۶۴
ناصریه
+
رایزوسفر درخت پسته
۶۵
ناصریه

رایزوسفر درخت پسته

ادامه جدول ۱-۳
۶۷
کوثر ریز رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
۶۸
احمد آباد رفسنجان

خاک اطراف طوقه
۶۹
مهدی آباد معاون
+
رایزوسفر درخت پسته
۷۰
مهدی آباد معاون

رایزوسفر درخت پسته
۷۱
مهدی آباد معاون

رایزوسفر درخت پسته
۷۲
احمد آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۷۳
احمد آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
۷۴
احمد آباد رفسنجان

خاک اطراف طوقه
۷۵
احمد آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۷۶
خلیل آباد مشهد
+
خاک اطراف طوقه
۷۷
خلیل آباد مشهد
+
رایزوسفر درخت پسته
۷۸
خلیل آباد مشهد

رایزوسفر درخت پسته
۷۹
خلیل آباد مشهد
+
رایزوسفر درخت پسته
۸۰
خلیل آباد مشهد

خاک اطراف طوقه
۸۱
خلیل آباد مشهد

رایزوسفر درخت پسته
۸۲
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۸۳
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۸۴
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۸۵
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۸۶
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۸۷
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
۸۸
کرمان

خاک اطراف طوقه
۸۹
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۹۰
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۱۰۰
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۰۱
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۰۲

کرمان

رایزوسفر درخت پسته
ادامه جدول ۱-۳
۱۰۳
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۱۰۴
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۰۵
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۱۰۶
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۰۷
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۱۰۸
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۰۹
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۱۱۰
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۱۱۱
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۱۲
سیرجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۱۳
سیرجان
+
خاک اطراف طوقه
۱۱۴
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۱۵
سیرجان

خاک اطراف طوقه
۱۱۶
سیرجان
+
r />رایزوسفر درخت پسته
۱۱۷
سیرجان
+
خاک اطراف طوقه
۱۱۸
سیرجان

خاک اطراف طوقه
۱۱۹
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۲۰
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۲۱
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۲۲
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۲۳
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۲۴
سیرجان

خاک اطراف طوقه
۱۲۵
سیرجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۲۶
زرند
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۲۷
زرند
+
خاک اطراف طوقه
۱۲۸
زرند

خاک اطراف طوقه
۱۲۹
زرند

رایزوسفر درخت پسته

ادامه جدول ۱-۳
۱۳۰
زرند
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۳۱
زرند

خاک اطراف طوقه
۱۳۲
زرند
+
خاک اطراف طوقه
۱۳۳
زرند

رایزوسفر درخت پسته
۱۳۴
زرند
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۳۵
زرند
+
خاک اطراف طوقه
۱۳۶
زرند

خاک اطراف طوقه
۱۳۷
علی آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۳۸
علی آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۳۹
علی آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۴۰
علی آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
۱۴۱
تاج آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
۱۴۲
تاج آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
۱۴۳
تاج آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۴۴
تاج آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۴۵
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۱۴۶
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۴۷
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۱۴۸
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۴۹
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۵۰
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۵۱
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۵۲
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۱۵۳
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
۱۵۴
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۱۵۵
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۵۶
کرمان

رایزوسفر درخت پسته

ادامه جدول ۱-۳
۱۵۷
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۵۸
کرمان

خاک اطراف طوقه
۱۵۹
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
۱۶۰
لاهیجان رفسنجان

خاک اطراف طوقه
۱۶۱
لاهیجان رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۶۲
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
۱۶۳
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
۱۶۴
کبوترخان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۶۵
کبوترخان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۶۶
کبوترخان
+
رایزوسفر درخت پسته
۱۶۷
کبوترخان

رایزوسفر درخت پسته
۱۶۸
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
۱۶۹
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
۱۷۰
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
۸-۳ جداسازی جدایه های باکتریایی ازخاک باغ و رایزوسفر باغ پسته
یک گرم از هر یک از نمونه خاک به دقت توزین شده و به وسیله آب مقطر سترون حجم آن به ۱۰ میلی‌لیتر رسانیده شد نمونه ها به مدت ۲۰ دقیقه برروی شیکر قرار گرفت و پس از تهیه سریهای رقت از رقت‌های ۳-۱۰ ، ۴-۱۰ تا ۵-۱۰ به محیط کشت NA اضافه و به وسیله لوپ سترون در سطح محیط پخش گردید.
۹-۳ خالص‌سازی استرین ‌ها
پس از ۲۴ ساعت و با ظهور پرگنه‌ها۲ روی تشتک های پتری NA عمل خالص سازی انجام شد. برای این کار پرگنه‌هایی که از نظر شکل و رنگ متفاوت بودند انتخاب و با لوپ سترون به روش مخطط کردن۳ بر روی محیط کشت NA خالص‌سازی شدند.
۱۰-۳ نگهداری استرین ‌های خالص شده
۱-۱۰-۳ نگهداری در آب مقطر استریل
در این روش دو میلی‌لیتر آب مقطر سترون درون لوله‌های کوچک اتوکلاو شده ریخته شد و سپس با لوپ از محیط کشت ۲۴ ساعته باکتری برداشته و به آب مقطر سترون اضافه گردید. درب لوله‌ها به وسیله نوار پارافیلم مسدود و در دمای C?4 نگهداری گردید(Weller & Cook, 1983).
2-10-3 نگهداری برروی محیط کشت NA
برای این کار جدایه های باکتری(کشت۲۴ ساعت) روی محیط NA مخط و در دمایC?4 نگهداری شدند (۲۰۰۱ .shaad )
11-3 شناسایی جدایه ها
شناسایی جدایه های مختلف باکتریایی با استفاده از روش های موجود مولکولی در حال انجام می باشد که در دو ماه آینده کامل خواهد شد.
۱۲-۳ بررسی تاثیر بازدارندگی جدایه‌های باکتریایی روی رشد رویشی p.megasperma در شرایط آزمایشگاهی
۱-۱۲-۳ کشت متقابل
این آزمون بصورت کشت متقابل انجام شد. برای این کار ابتدا یک بلوک میسلیومی به قطر ۵ میلی متر از پرگنه۳ روزه P.megasperma در مرکز تشتک پتری(حاوی محیط کشت CMA) Corn Meal Agar) قرار داده شد و سپس جدایه های باکتری به صورت نقطه ای در چهار طرف بلوک میسلیومی به فواصل مساوی ازآن (به فاصله سه سانتی متر از بلوک میسلیومی) تلقیح گردیدند. در تشتک پتری شاهد به جای باکتری از آب مقطر استریل استفاده گردید. تشتک ها به مدت۷ روز در دمایC? 25 نگهداری گردیدند(Aghigghi et al., 2004 and Hagedron, 1989 ). رشد شعاعی بیمارگر به صورت روزانه ارزیابی گردید. درصد بازدارندگی از رشد بیمارگر نسبت به شاهد تعیین و در محاسبات منظور گردید.
۲-۱۲-۳ آزمون کلروفرم
جهت انجام این آزمون چند لوپ از هریک از استرین ‌های منتخب به روش چمنی و به صورت کاملاً یکنواخت بر سطح محیط PDA کشت گردید. پس ۲۴ ساعت به کمک گوش پاک‌کن و آب مقطر سترون پرگنه باکتری از سطح محیط شسته و یک قطعه پنبه آغشته به کلروفرم درون درب تشتک قرار و تشتک وارونه گردید. پس از گذشت ۲۰ دقیقه و اطمینان از کشته شدن بقایای باکتری های کشت شده، درب پتری در شرایط استریل حدود پنج دقیقه به حالت نیمه باز قرار داده شد و برای اطمینان از عدم وجود بقایا
ی کلروفرم درب تشتک ‌های پتری آلوده با درب تشتک ‌های پتری جدید جایگزین شد. سپس یک بلوک میسلیومی به قطر ۵ میلی متر از حاشیه کشت هفت روزه بیمارگر در مرکز محیط کشت هر تشتک پتری قرار داده شد. در تشتک های پتری شاهد فقط یک بلوک میسلیومی از محیط PDA حاوی عامل بیماری در مقابل تشتک پتری حاوی PDA بدون باکتری قرار داده شد و تشتکها در دمای C?27 نگهداری شدند Kraus & loper,1990)).آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل چهار تکرار انجام گرفت و مشاهدات و ثبت نتایج پس از ۱۰ روز انجام گرفت. داده های بدست آمده از آزمایش ( قطر رشد پرگنه) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.گروهبندی تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح ۱% انجام شد. درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم عامل بیماری با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید.
۱۰۰× قطر رشد میسلیوم در تشتک پتری تیمار – قطر رشد میسیلیوم در تشتک پتری شاهد
قطر رشد میسیلیوم در تشتک پتری شاهد
۳-۱۲-۳ بررسی مواد فرار جدایه های باکتریایی روی رشد رویشی P.megasperma در شرایط آزمایشگاهی
این آزمایش طبق روش هورا و بیکر (Hora &. Baker, 1972) و با کمی تغییر انجام گرفت. ابتدا یک استرین از باکتری به صورت چمنی روی محیط PDA کشت و به مدت ۷۲ ساعت در دمای C?27 نگهداری شد. سپس یک بلوک میسلیومی به قطر ۵ میلی متر از حاشیه کشت هفت روزه عامل بیماری در مرکز یک تشتک پتری حاوی محیط PDA کشت گردید. سپس در مجاورت شعله، درب تشتک های پتری حاوی باکتری های آنتاگونیست و تشتک های پتری حاوی P. megasperma برداشته شد و پس از قرار دادن دو تشتک در مقابل یکدیگر محل تماس لبه ها با پارافیلم کاملا مسدود گردید. تشتک های پتری در انکوباتور با دمای C?27 به مدت ۱۰ روز نگهداری شدند. این آزمون در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. در تشتک پتری شاهد فقط یک بلوک میسلیومی از محیط PDA حاوی عامل بیماری در مقابل پتری های حاوی PDA بدون باکتری قرار داده شد. داده‌های بدست آمده از آزمایش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
۴-۱۲-۳ بررسی تأثیر ترشحات مایع خارج سلولی اتوکلاو شده روی رشد رویشی P.megasperma
برای این کار ابتدا یک بلوک از کشت ۲۴ ساعته از جدایه های باکتریایی به فلاسک ارلن حاوی ۵۰ میلی لیترمحیط PDB (محیط کشت مایع سیب زمینی دکستروز) اضافه شد. ارلن ها روی شیکر (۱۰۰ دور در دقیقه) در دمای C?26 نگهداری شدند. سپس محیط کشت مایع حاوی جدایه باکتری از کاغذ صافی واتمن شماره یک عبور داده شد. عصاره صافی بمدت ۲۰ دقیقه در g × ۸۰۰۰ سانتریفوژ و عصاره بدست آمده اتوکلاو (دمای C?121 به مدت ۲۰ دقیقه) گردید. برای بررسی تأثیر عصاره‌های حاصل، ابتدا محیط کشت CMAتهیه و از آن حجمهای ۱۹، ۱۷ و ۱۵ میلی‌لیتر درون لوله‌های درپیچ‌دار ریخته و اتوکلاو گردید. بعد از استریل شدن و در مرحله انجماد(دمای حدود C?45 ) نسبت‌های یک (غلظت ۵% حجم به حجم)، سه( غلظت ۱۵% حجم به حجم) و پنج( غلظت ۲۵% حجم به حجم) هریک از عصاره‌ ها به محیط CMAاضافه و پس از اختلاط کامل به تشتک های پتری سترون منتقل شد. پس از انجماد محیط کشت در وسط هر تشتک پتری یک بلوک میسلیومی به قطر ۵ میلی متر از حاشیه پرگنه ۷ روزه عامل بیماری کشت داه شد و در دمای C?27 نگهداری شدند. اندازه گیری بمدت ۱۰ روز به صورت روزانه انجام گرفت. برای هر یک از غلظت های عصاره سه تکرار تهیه شد. درتشتک پتری شاهد محیط کشت با محیط کشت PDB بدون باکتری که پس از عبور از کاغذ صافی واتمن شماره یک در شرایط اتوکلاو استریل شده بود اختلاط داده شد. داده های بدست آمده از آزمایش ( قطر رشد میسلیوم در هر غلظت ) در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و گروه بندی با استفاده از آزمون دانکن در سطح ۱% انجام شد. درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم P. megasperma با استفاده از رابطه ذکر شده در بند۱-۱-۸-۳ محاسبه گردید(Berg , 1995 ).
3-13 تاثیر بازدارندگی جدایه‌های باکتریایی بر رشد P. megasperma در هدایت های الکتریکی مختلف
۱-۱۳-۳ کشت متقابل
در ابتدا محیط CMA تهیه و EC آن اندازه گیری شد که برابر EC=3 بود. سپس با توجه به شاخص TDS (کل عناصر محلول)و فرمول شیمیای EC*640=TDS مقدار عناصر محلول در آن برابر ۱۹۲۰ میلی گرم در لیتر محاسبه شد. سپس بر طبق همان