شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

پایان نامه با واژه های کلیدی بانک کشاورزی، خدمات الکترونیک، بانکداری الکترونیک

ز ۲۲۴ مشتری بانک مورد مطالعه بر حسب شغل، بیشتر افراد (۸/۳۴ درصد، ۷۸n=) دارای شغل آزاد بودهاند (جدول ۴-۴).
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب شغل
شغل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کشاورز
۶۱
۲/۲۷
۲۹
کارمند
۴۱
۳/۱۸
۵/۱۹
فرهنگی
۳۰
۴/۱۳
۳/۱۴
شغل آزاد
۷۸
۸/۳۴
۱/۳۷
بدون پاسخ
۱۴
۳/۶

جمع
۲۲۴
۰/۱۰۰
۱۰۰

۴-۲-۵- سابقه استفاده از خدمات الکترونیک
یافتههای تحقیق نشان میدهد از ۲۲۴ فرد مورد مطالعه بر حسب سابقه استفاده از خدمات الکترونیک، بیشتر افراد (۶/۳۲ درصد، ۷۳n=) در گروه زیر ۳ سال قرار داشتهاند. کمینه و بیشینه سابقه استفاده از این خدمات پاسخگویان به ترتیب ۱ و ۱۵ سال بوده است (جدول ۴-۵).
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی افراد برحسب سابقه استفاده از خدمات الکترونیک
سابقه استفاده
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زیر ۳ سال
۷۳
۶/۳۲
۳/۴۰
۳/۴۰
۳ تا ۵ سال
۵۸
۹/۲۵
۳۲
۴/۷۲
۵ تا۱۰ سال
۴۳
۲/۱۹
۸/۲۳
۱/۹۶
بالاتر از ۱۰ سال
۷
۱/۳
۹/۳
۰/۱۰۰
بی پاسخ
۴۳
۲/۱۹

جمع
۲۲۴
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰

نما: ۳
میانگین: ۵۹/۴

میانه: ۴
بیشینه: ۱۵
کمینه: ۱

انحراف معیار: ۶۵۰/۲

۴-۲-۶- روش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی
یافتههای تحقیق نشان میدهد از ۲۲۴ فرد مورد مطالعه بر حسب استفاده از روشهای خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی، عابر بانک با ۴/۹۶ درصد بیشترین درصد و اینترنت بانک با ۵/۱۳ درصد کمترین درصدرا به خود اختصاص دادهاند. (جدول ۴-۶).
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی
روش خدمات بانکداری الکترونیک
فراوانی
درصد
عابر بانک
۲۱۴
۴/۹۶
تلفن بانک
۱۲۲
۵۵
همراه بانک
۹۸
۱/۴۴
اینترنت بانک
۳۰
۵/۱۳
جمع
۲۲۴
۰/۱۰۰

۴-۲-۷- بیشترین روش استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشتر افراد مورد مطالعه (۱/۹۳ درصد) از خدمت الکترونیک دریافت وجه استفاده میکنند ولی فقط ۴/۱۲ درصد از پاسخگویان خرید اینترنتی انجام میدهند (جدول ۴-۷).
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب روشهای استفاده از خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
خدمات الکترونیک بانک کشاورزی
فراوانی
درصد
دریافت وجه
۲۰۳
۱/۹۳
انتقال وجه کارت به کارت
۱۸۷
۸/۸۵
پایانه فروش (خرید در فروشگاه با کارت)
۱۷۰
۰/۷۸
پرداخت قبوض
۱۵۴
۶/۷۰
خرید شارژ
۱۴۸
۹/۶۷
دریافت صورتحساب
۱۱۷
۷/۵۳
پرداخت قسط
۴۸
۰/۲۲
خدمات ویژه
۴۲
۳/۱۹
خرید اینترنتی
۲۷
۴/۱۲

۴-۲-۸- دفعات استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک