شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

پایان نامه با موضوع نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان، مدیریت دانش، آذربایجان غربی

است. (خاکی، ۱۳۸۷)
در این فصل ، اجرای تحقیق ، که بخش عملی تحقیق را در بر می گیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از: روش تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری از آن ، روش جمع آوری اطلاعات ، معرفی ابزار اندازه گیری ، اعتبار و پایایی آن و روش تجزیه و تحلیل آماری.
۳-۲) روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت و روش گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد، و تحلیل دادههای تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری صورت میگیرد. از آن جهت توصیفی است که متغیرها دستکاری نمیشوند و وضعیت موجود آنها شناسایی میشود. در واقع تحقیق توصیفی،‌ آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود،‌ فرآیندهای ‏جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. همچنین از آن جهت که در این تحقیق ارتباط بین متغیرها مورد سنجش قرار میگیرد، لذا تحقیق از نوع همبستگی میباشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی، مطالعۀ حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.و از نظر هدف تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی می باشد.
۳-۳)جامعه آماری
برای درک و روشن شدن هدف هر تحقیق ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود. جامعۀ آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و… که حداقل در یک صفت مشترک باشند. (خاکی، ۱۳۸۷) جامعۀ آماری این تحقیق را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشکیل می دهند.
۳-۳-۱) نمونه آماری و روش نمونهگیری
نمونه عبارت است از مجوعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود ، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعۀ بزرگتر باشد. نمونهگیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونهای برگزیده میشوند که معرف جامعۀ بزرگتر که از آن انتخاب شدهاند باشند. (خاکی، ۱۳۸۷)
در تحقیق حاضر روش نمونهگیری تصادفی از نوع خوشهای تک مرحلهای میباشد. در این روش جامعه به خوشهها یا گروههای مناسب تقسیم میشود و آزمودنیهای نمونه، به صورت تصادفی از تعدادی خوشهها یا گروههای مورد نیاز، انتخاب میشوند و همۀ عناصر از خوشهای که به صورت تصادفی انتخاب شده است مورد بررسی قرار میگیرند. با توجه به توضیحات فوق محقق بصورت تصادفی ۳۶ گمرکِ دارای چارت سازمانی (درقالب ستاد مرکزی، حوزه نظارت، اداره کل) را از میان ۴۰ گمرک کشور انتخاب نمود، که هرکدام از این گمرکات، دارای چندین اداره گمرک، اماکن گمرکی و گمرک خانه میباشند. ازمیان ۳۶ گمرک انتخابی،۳ گمرک آبادان و اهواز و قشم بدلیل عدم همکاری و یا همکاری ناقص و همچنین مفقود شدن پرسشنامهها از دور خارج گردید. مطابق جدول۳-۱ مجموعاً تعداد ۳۶۶۰ پرسشنامه در میان ۳۳ گمرک توزیع گردید. که از این تعداد ۲۲۴۳ عدد جمع آوری شد، که از این میان۱۶۳۸ عدد پرسشنامه قابل بررسی بوده است.
پرسشنامه بازگشتی قابل قبول
تعداد پرسشنامه
استان
نام گمرک
ردیف
۳۱
۱۱۸
آذربایجان شرقی
حوزه نظارت گمرکات آذربایجان شرقی(تبریز)
۱
۶۵
۷۸
آذربایجان شرقی
گمرک سهلان
۲
۱۲۵
۱۷۹
آذربایجان شرقی
گمرک جلفا
۳
۵۲
۱۰۱
آذربایجان غربی
حوزه نظارت گمرکات آذربایجان غربی(ارومیه)
۴
۸۰
۲۵۳
آذربایجان غربی
گمرک بازرگان
۵
۳۶
۷۸
آذربایجان غربی
گمرک سرو
۶
۳۲
۱۱۷
اصفهان
گمرک اصفهان
۷
۱۳۵
۳۴۵
بوشهر
حوزه نظارت گمرکات بوشهرو گمرک منطقه ویژه اقتصادی۱و۲بوشهر
۸
۴۸
۵۰
تهران
گمرک حوزه۱ فرودگاه امام
۹
۳۸
۵۰
تهران
گمرک حوزه۲ فرودگاه امام
۱۰
۳۱
۴۰
تهران
گمرک غرب
۱۱
۴۲
۷۵
تهران
گمرک شهریار
۱۲
۳۲
۵۰
تهران
ستاد عباس آباد
۱۳
۷۷
۹۰
تهران
ستادمرکزی (ساختمان ولی عصروآموزش)
۱۴
۵۴
۱۵۳
خراسان رضوی
حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی
۱۵
۴۰
۸۸
خراسان رضوی
گمرک دوغارون
۱۶
۱۱
۷۷
خراسان رضوی
گمرک سرخس
۱۷
۳۰
۱۵۶
خوزستان
گمرک خرمشهرومنطقه آزاداروند
۱۸
۲۱
۱۵۵
خوزستان
گمرک بندرامام خمینی
۱۹
۳۴
۱۳۷
سیستان وبلوچستان
حوزه نظارت گمرکات استان سیستان وبلوچستان
۲۰
۱۷
۸۲
سیستان وبلوچستان
گمرک چابهار
۲۱
۶۱
۱۵۳
فارس
گمرک استان فارس
۲۲
۶۵
۱۹۴
کرمانشاه
گمرک کرمانشاه وخسروی
۲۳
۱۰۶
۱۰۸
گیلان
حوزه نظارت گمرکات گیلان(بندرانزلی)
۲۴
۱۳
۱۵
گیلان
گمرک منطقه آزادانزلی
۲۵
۲۷
۳۵
گیلان
گمرک آستارا
۲۶
۴۵
۷۲
مازندران
گمرک نوشهر
۲۷
۴۳
۵۳
مازندران
گمرک امیرآباد
۲۸
۱۳
۲۶
مازندران
گمرک ساری
۲۹
۱۲
۱۲
مازندران
گمرک فریدونکنار
۳۰
۹
۱۵
هرمزگان
گمرک کیش
۳۱
۱۶۱
۳۳۶
هرمزگان
حوزه نظارت گمرکات هرمزگان وگمرک شهیدرجایی
۳۲
۵۲
۱۶۹
هرمزگان
گمرک شهیدباهنر
۳۳
۱۶۳۸
۳۶۶۰

جمع

جدول(۳-۱) لیست گمرکات جهت نمونه آماری

۳-۴) ابزار و روش جمع آوری دادههای تحقیق
برای اجرای هر نوع مطالعه، دادههایی جمع آوری میشود و با استفاده از آن متغیرهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. برای جمع آوری دادهها ، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد که هر یک از این ابزا
ر
ها برای جمع آوری نوع معینی از دادهها مناسب است. میباید با ابزارهایی، دادههای لازم را از جامعه(نمونه) آماری جمع آوری نمود و با تحلیل و تبدیل آنها به اطلاعات، به بررسی متغیرهای مورد نظر پرداخت. انتخاب ابزارها باید بگونهای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوۀ انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستاوردها پژوهش خود را معتبر سازد. (خاکی،۱۳۸۷)
در این تحقیق برای گردآوری دادهها از مطالعه میدانی(پرسشنامه) استفاده می شود. به عبارتی دیگر، ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامهای استاندارد است که از مقالۀ نوشتۀ اَندراوینا وگووینداراجو۱۴۵ (۲۰۰۹) اخذ گردیده و مورد بررسی متخصصین امر از نظر روایی و پایایی قرار گرفته است .این پرسشنامه مطابق جدول ۳-۲ جهت بررسی رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی درگمرک تنظیم گردیده و هدف نهایی آن تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی درگمرک است، و دارای ۳۴ سؤال میباشد، که تعداد و ترکیب سوالات پرسشنامهها در جدول ۳-۳ ارائه شده است.
کاملاموافقم
موافقم
نسبتاٌ موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
سئولات متغیرمستقل
ردیف
متغیر

کارکنان ما همیشه تجارب کاری خویش را,با دیگر کارکنان واحد خود به اشتراک می گذارند.
۱
اشتراک گذاری دانش

کارکنان ما همیشه ایدهها و پیشنهادات خویش را,با دیگر کارکنان واحد خود به اشتراک می گذارند.
۲

کارکنان ما همیشه مهارت های خویش را,به سایر کارکنان واحد خود آموزش می دهند.
۳

کارکنان ما می توانند سایرکارکنان واحدخودرا,ازطلاعات مرتبط با کار خویش آگاه سازند.
۴

کارکنان ما تجربه کاری خویش را, با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک نمی گذارند.
۵

کارکنان ما همیشه ایده های جدید را,با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک می گذارند.
۶

کارکنان ما همیشه آنچه را که می دانند,به کارکنان خارج از واحد خود آموزش می دهند.
۷

کارکنان ما همیشه اطلاعات مربوط به کاررا,با کارکنان خارج از واحد خود به اشتراک می گذارند.
۸

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود, تجارب کاری خویش رابا سایرکارکنان واحدخود به اشتراک می گذارند.
۹

کارکنان ماهرزمان که ازآنها خواسته شود,ایدههای خویش را با سایرکارکنان واحدخودبه اشتراک می گذارند.
۱۰

کارکنان ماهرزمان که ازآنها خواسته شود,آنچه را می دانند که به کارکنان واحد خودآموزش می دهند.
۱۱

کارکنان ماهرزمان که ازآنها خواسته شود,اطلاعات مربوط به کار خویش را با سایرهمکاران واحد خود به اشتراک می گذارند.
۱۲

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود,تجارب کاری خویش راباکارکنان خارج ازواحدخودبه اشتراک می گذارند.
۱۳

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود,ایدههاونظرات خودراباکارکنان خارج ازواحدخودبه اشتراک می گذارند.
۱۴

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود,آن چه راکه می دانندبه کارکنان خارج ازواحدخودآموزش می دهند.
۱۵

کارکنان ماهرزمان که ازآنهاخواسته شود,اطلاعات مربوط به کارراباکارکنان خارج ازواحدخودبه اشتراک می گذارند
۱۶

کاملاموافقم
موافقم
نسبتاٌ موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
سئولات متغیر واسطه
ردیف
ابعاد
متغیر

سازمان ما همیشه با مراجعین خود برای آگاهی ازخدماتی که درآینده موردنیازآنها است,تبادل نظر می کند.
۱۷
کسب دانش
قابلیت جذب بالقوه

سازمان ماهمیشه بمنظوربررسی کیفیت خدمات ارائه شده,تماس های منظمی بامراجعین خودبرقرار می کند.
۱۸

سازمان ما همیشه در کسب دانش جدید مورد نیاز,عقب تر ازسایرسازمان ها است.
۱۹

سازمان ماجلسات منظمی باسایرگروه هانظیرانجمن هاومجامع به منظوردست یابی به دانش جدیدبرقرارمی کند.
۲۰

سازمان ماهمیشه درپی مطالعه وبازنگری گزارشاتی,درباره خواسته ها یا انتظارات مراجعین خویش است.
۲۱
جذب دانش

سازمان ما همواره از تجربه های قبلی خود برای حل مشکلات درس می گیرد.
۲۲

سازمان ماهمیشه این امکان رافراهم می سازد,تاتمامی کارکنان درجلسات بحثی که طی آن,موضوعات سازمانی باکارکنان سایرواحدهامطرح می شود,مشارکت کنند.
۲۳

سازمان ما همواره برای مراجعات آتی,دانش کسب شده جدیدرا,ذخیره ومستندسازی می کند.
۲۴
انتقال دانش
قابلیت جذب تحقق یافته

سازمان ما براساس دانش قبلی خود, فرآیندهای کاری سازمان را مورد ارزیابی قرارمی دهد.
۲۵

سازمان ماضرورت کسب دانش جدیدرا,برای بهبودفرایندهای کاری خویش درک می کند.
۲۶

سازمان ما همواره مهارتهای موجود خودرا,بازنگری نموده وبهبود می بخشد.
۲۷
بکارگیری دانش

سازمان ما راه های جدیدی برای تلفیق وترکیب دانش قبلی خویش باقابلیت هایافرص
ت های جدید‏،ارائه می کند.
۲۸

کاملا موافقم
موافقم
نسبتاٌ موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
سئولات متغیروابسته
ردیف
متغیر

سازمان مابدلیل توانایی اش درمدیریت دانش,همواره درارائه خدمات موردقبول مراجعین خود موفق است .
۲۹
نوآوری سازمانی

سازمان ما قادربه ارائه خدمات نوینی است که خصوصیاتی متفاوت ازخصوصیات خدمات فعلی آن دارند و ازاین طریق به ایده های کارکنان خویش عینیت می بخشد.
۳۰

سازمان ما درارائه خدمات جدیدی که دانش موجود,آن را عینیت می بخشد موفق است
۳۱

سازمان ما باتوجه به توانایی خویش دراستفاده از دانش , همواره دربهبود فرایند ارائه خدمات به مراجعین موفق عمل کرده است.
۳۲

سازمان ما بااستفاده ازقابلیت خوددرمدیریت دانش,درساده سازی فعالیت ها موفق عمل کرده ودرنتیجه فرایندهای اداری راساده ترکرده است.
۳۳

سازمان ماباتوجه به توانایی خویش درمدیریت دانش,درانجام تغییرات درفرایندهای اداری واجرای آسانتراین فرایندهاموفق بوده است.
۳۴

جدول(۳-۲) پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک

سئولات پرسشنامه
متغیرها
ردیف
۲۹تا۳۴
نوآوری سازمانی
۱
۱تا۱۶
اشتراک گذاری دانش
۲
۱۷تا۲۰
کسب دانش
قابلیت جذب بالقوه
۳
۲۱تا۲۳
جذب دانش

۲۴تا۲۶
انتقال دانش
قابلیت جذب تحقق یافته
۴
۲۷و۲۸
بکارگیری دانش

جدول(۳– ۳) جدول تناظر سوالات پرسشنامه

به منظور اندازه گیری و سنجش پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخ دهندگان از مقیاس پنج گزینهای لیکرت که از گزینه کاملاً موافق تا گزینه کاملاً مخالف را شامل میشود، استفاده می شود.
در توزیع و جمع آوری