نااطمینانی اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

3-4- مدل های پژوهش
مقدمه
مدل‌های این تحقیق در چهار قسمت به طور جداگانه توضیح و آورده شده است. مدل اول به دنبال اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم مالی در حالت ایستا و پویا شرکت است. مدل دوم به دنبال اثرات تعاملی نااطمینانی اقتصاد کلان و سودآوری و همین‌طور اثر تعاملی نااطمینانی خاص شرکت و سودآوری در حالت ایستا و پویا است. مدل سوم به دنبال تخمین سرعت تعدیلات ساختار سرمایه شرکت‌ها با تغییر در عوامل تعین کننده اهرم هدف (نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی نیز جزو عوامل کلیدی هستند) می‌باشد و مدل چهارم همانند مدل سوم به دنبال سرعت تعدیل با در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت (کسری یا مازاد مالی) است.
در ادامه اول به دنبال توضیح کلی متغیرهای مدل‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها و در مرحله بعد به تشریح مدل‌های تحقیق می‌پردازیم.
3-4-1- مدل اول
مدل استفاده شده برای بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکتی با اهرم شرکتها در حالت ایستا و پویا به قرار زیر است:
مدل 1: به آزمون نااطمینانی بر روی اهرم در مدل ایستا می پردازد.
(3-23)
مدل 2: آزمون نااطمینانی بر روی نسبت اهرمی برای مدل پویا است.
(3-24)
که در آن اهرم دفتری، اندازه شرکت در زمان t، سودآوری شرکت در زمان t ، نسبت دارایی های مشهود به کل دارایی های شرکت در زمان t، ارزش بازار به دفتری شرکت در زمان t ، و نیز نشان دهنده نااطمینانی های کلان اقتصادی و ویژه شرکتی است. اثرات ثابت غیرقابل مشاهده خاص شرکت و جزء اختلال حاصل از رگرسیون است.
3-4-2- مدل دوم
برای بررسی اثرات تعامل نااطمینانی های کلان اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر سودآوری و سپس تاثیر بر اهرم، رگرسیون زیر را تخمین خواهیم زد:
مدل 3: آزمون نااطمینانی از کانال سودآوری بر روی نسبت اهرمی برای مدل ایستا است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

(3-25)
مدل 4: آزمون نااطمینانی از کانال سودآوری بر روی نسبت اهرمی برای مدل پویا است.

(3-26)
به این ترتیب ضرایب ، اثرات تعاملی را نشان خواهند داد.
3-4-3- مدل سوم
بررسی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه برای کنترل انحراف از اهرم هدف هم گام با وجود نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی:
این مدل اصلی ما برای محاسبه‌ی سرعت تعدیلات می‌باشد که به ما تصویری از اثرات هزینه‌ی معاملات که بازدارنده‌ای برای شرکت‌ها از انجام تکراری تعدیلات ساختار سرمایه می‌باشد.
(3-27)
: ضریبی برای تعیین سرعت تعدیلات.