نااطمینانی اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

3-2-4- روش‌های آماری
برای تخمین مدل‌های این فصل، از داده‌های تابلویی در اقتصادسنجی استفاده‌شده است. روش اقتصادسنجی مورداستفاده پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته است.
3-3- متغیرهای پژوهش
3-3-1- متغیرهای ویژه شرکتی
متغیرهای ویژه شرکتی که یک مدل استاندارد برای اهرم مالی شرکت است و متغیرهای کنترل شونده در طول تحقیق می‌باشند. این متغیرها شامل موارد زیر می‌باشند:
اهرم واقعی دوره قبل (ارزش به تأخیر افتاده اهرم)، نسبت ارزش بازار به دفتری، سودآوری شرکت، نسبت دارایی‌های مشهود به‌کل دارایی‌ها، اندازه شرکت است که نحوه محاسبه آن‌ها به‌قرار زیر است:
– اهرم دفتری = (ارزش دفتری کل بدهی) (ارزش دفتری کل دارایی‌ها)
ارزش دفتری همان اقلام گزارش‌شده در ترازنامه و صورت سود زیان پایان دوره است. دو حساب بدهی کل و دارایی کل در ترازنامه واقع‌شده‌اند.
به دو دلیل از اهرم دفتری به جای اهرم بازار بهره گرفته‌ایم، اولاً اهرم بازار تحت تأثیر نوسانات حقوق صاحبان سهام بازار است و باعث خنثی شدن اثر بدهی‌ها در اهرم می‌شود، ثانیاً بانک‌ها مؤسسات مالی برای پرداخت اعتبارات به شرکت‌ها اهرم دفتری را ملاک ارزیابی و اعتبارسنجی خود قرار می‌دهند.
– دارایی مشهود = ( تجهیزات و ماشین‌آلات+ زمین و ساختمان) (ارزش دفتری کل دارایی‌ها)
داری مشهود در ترازنامه به نام دارایی‌های ثابت گزارش می‌شود.
ارزش بازار به دفتری = (ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام+ارزش دفتری بدهی) (ارزش دفتری کل دارایی‌ها)
ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام از حاصل‌ضرب تعداد کل سهام منتشره شده توسط شرکت در قیمت بازاری سهام به دست می‌آید.
– سودآوری = (سود قبل از بهره و مالیات) (ارزش دفتری کل دارایی‌ها)
اندازه شرکت= لگاریتم دارایی‌ها که با شاخص قیمت مصرف‌کننده نرمال شده است.
3-3-2- نااطمینانی اقتصاد کلان
3-3-2-1- نحوه ساخت پروکسی برای نااطمینانی اقتصاد کلان
متغیر استفاده‌شده برای نااطمینانی اقتصاد کلان، تورم است که با از مدل (GARCH) یک پروکسی برای تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی اقتصاد کلان می‌سازیم و آن را به جای نااطمینانی اقتصاد کلان به کار می‌بریم. این پروکسی به شکل زیر استخراج می‌شود:
(3-1)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تاریخچه بازاریابی

: مقداری ثابت، : ضریب اتورگرسیون
برآورد واریانس شرطی یک دوره جلوتر واریانس پیش‌بینی برای اطلاعات قبل است.
: مقدار ثابت است نوآوری در تورم است. این مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمای برآورد شده است.
خروجی‌های تخمین بالا را به چهار گروه زیر تقسیم می‌شود:
داده‌های بین صدک 0 و 25 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بسیار پایین برای اقتصاد کلان است که آن را با متغیر مجازی نشانمی دهیم.