نااطمینانی اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

2- مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف
از مشاهداتی که بر روی سرعت تعدیل اهرم واقعی به سوی هدف شرکت‌هایی که دارای مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف هستند. نتایج به‌دست‌آمده به‌قرار زیر است:
کمترین سرعت تغییر برای دوره‌هایی است که نااطمینانی در مقدار صفر قرار دارد و مقدار این سرعت 36/44% می‌باشد. در شرکت‌هایی که سطح نااطمینانی در حد صفر است تمایل کمتری برای تعدیل اهرم خود وجود دارد. برای تعدیل فقط یک راه در زمانی که اهرم پایین‌تر از هدف واقع‌شده است، وجود دارد و آن افزایش سطح بدهی و ازآنجایی‌که شکست‌ها در این شرایط دارایی مازاد مالی هستند و سطح نااطمینانی حداقل است تمایلی به افزایش بدهی خود ندارند.
بالاترین سرعت تعدیل مربوط به حالتی قرار دارد که نااطمینانی اقتصاد کلان بالا و نااطمینانی خاص شرکت پایین است این یافته نشان می‌دهد در شرایطی که شرکت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار داد روند افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث کاهش سرعت تعدیلات و روند افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث افزایش در سرعت تعدیلات می‌شود. به عبارتی اثر نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات منفی و نااطمینانی اقتصاد کلان مثبت است. شرکت‌ها همان‌طور که گفته شد در زمان مازاد مالی و پایین‌تر از هدف تنها یک ابزار برای تعدیل انحرافات اهرمی خود دارند و آن افزایش بدهی می‌باشد.
نتایج نشان می‌دهد شرکت‌ها با افزایش نااطمینانی خاص شرکت و از طرفی وجود مازاد مالی تمایلشان برای افزایش بدهی کاهش می‌یابد اما با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان ترجیح می‌دهند بدهی‌های خود را افزایش داده و به سطح مازاد مالی خود بیفزایند. نکته جالب این حالت تضاد صورت گرفته با تحقیقات بائوم و دیگران (2013) در جهت تعدیل و علامت ضرایب می‌باشد. بائوم نشان از عدم تمایل مدیران شرکت‌های غیر مالی انگلستان به افزایش سطح بدهی‌های خود در شرایط مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را نشان می‌دهد اما یافته‌های این تحقیق نشان داد که شرکت‌های غیر مالی بورس اوراق بهادار ایران با توجه به وجود مازاد مالی اقدام به دریافت وام و افزایش سطح بدهی‌های خود می‌کنند.
3- کسری مالی و اهرم بالاتر از هدف
این حالت مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که در دوره‌هایی دارای کسری مالی و اهرم بالاتر از هدف هستند. بالاترین سرعت در این شرایط مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که سطح نااطمینانی صفر را تجربه می‌کند و مقدار این سرعت 46/65% است. یعنی شرکت‌ها زمانی که نااطمینانی صفر است سریع‌تر از حالت دیگر اقدام به انتشار سهام و جبران کسری مالی و تعدیل اهرم واقعی به سوی هدف می‌کند.
کمترین سرعت تعدیل به دوره‌هایی مربوط می‌شود که نااطمینانی خاص شرکت حداقل (پایین) و نااطمینانی اقتصاد کلان بالا می‌باشد. یعنی بین سرعت تعدیل ساختار سرمایه با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت رابطه مثبت و با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان رابطه منفی دارد. این امر نشان می‌دهد شرکت برای کاهش کسری مالی خود بهترین زمان برای انتشار سهام را در حالت نااطمینانی خاص شرکت حداکثر و نااطمینانی اقتصاد کلان حداقل می‌بینند. همانند حالت‌های اول و دوم، تغییرات سرعت زمانی که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان از حالت متوسط به بالا می‌رود، بیشتر از حالتی است که از سطح پایین به متوسط تغییر می‌کند.
4- کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف
در دوره‌هایی که شرکت‌ها در حال تجربه کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف هستند، بالاترین سرعت تعدیل مربوط به سطح نااطمینانی صفر می‌باشد. یعنی شرکت‌ها در حالتی که نااطمینانی به حداقل خود می‌رسد تمایل بیشتری به افزایش سطح بدهی خود برای تعدیل انحراف اهرمی دارد. مقدار این سرعت با ضریب مثبت برابر 55/59% می‌باشد که درصد بالاترین سرعت تعدیل بعد از خود که در حدود 18/28% می‌باشد، بسیار بزرگ‌تر و مقدار آن چشم‌گیر است.
پایین‌ترین سرعت برای دوره‌ای می‌باشد که نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر (بالا) و نااطمینانی خاص شرکت حداقل (پایین) می‌باشد. پس افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرعت تعدیلات اثر منفی و افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات در حالت کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف مثبت می‌باشد. با توجه به این نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که شرکت‌ها به سمت بدهی بیشتر برای تعدیل اهرم خود در دوره های که نااطمینانی خاص شرکت در حال افزایش و نااطمینانی اقتصاد کلان کاهشی است، می‌رود. اثر گذاری نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان بر روند تعدیل تقریبا به یک اندازه است.
5-3- محدودیت‌های تحقیق
یکی از محدودیت‌های پژوهش پیش رو محدودیت در انتخاب نمونه و کم تعداد بودن داده‌های تحقیق نسبت به نمونه‌های خارجی آن است. در بعضی مواقع وجود داده‌های اشتباه نیز از محدودیت‌های این پژوهش است مانند نرخ تورم که به‌عنوان متغیر تأثیرگذار در پروکسی نااطمینانی اقتصاد کلان انتخاب‌شده است، مشاهده‌شده که با تغییر در دولت‌ها نحوه محاسبه و وزن دهی به کالاهای موجود در محاسبه تورم دچار تغییراتی شده است که می‌تواند در یافته‌های صورت گرفته این تحقیق اثرگذار باشد.
5-4- پیشنهاد‌های تحقیق
5-4-1- پیشنهاد‌های کاربردی تحقیق
با توجه به یافته‌های تحقیق، مدیران الگوهای یکسانی برای تعدیلات اهرم واقعی به‌سوی اهرم هدف در دوره‌های که نااطمینانی دستخوش تغییرات می‌شود، استفاده می‌کنند پس برای فعالان بازار و مدیران این الگوها می‌تواند در تصمیمات سیاست‌های تأمین مالی قابلیت کاربردی داشته باشد.
5-4-2- پیشنهاد‌های برای تحقیقات آتی
در محاسبه نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت می‌توان از متغیرهای دیگری همچون نرخ رشد اقتصادی، GDP،… استفاده کرد و یا حتی از یک مجموعه متغیرها بهره برد و برای نااطمینانی خاص شرکت از جریان وجه نقد و … استفاده کرد. درروش محاسبه نااطمینانی می‌توان از روش‌های نوین و متفاوتی که دقت بالاتری دارند، استفاده کرد. مدل‌های به‌کاربرده شده به‌عنوان مدل استاندار برای اهرم هدف که توسط محققان این حوزه ارائه‌شده است، متنوع بوده و محققان می‌توانند از مدل‌های دیگری بهره ببرند. در این تحقیق از چهار متغیر در مدل استاندارد استفاده‌شده است اما برای پژوهش‌های آتی می‌توان از متغیرهایی همچون سپر مالیاتی غیر بدهی، مخارج سرمایه‌ای، بازده سهام و… استفاده کرد.
منابع
ابزری، مهدی و دستگیر، محسن و قلیپور، علی (1386). “بررسی و تجزیه و تحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1386: صص 89-73.
احمدپور، احمد و یحیی زاده، محمود (1387). “مدیریت مالی”. جلد اول، مازندران، انتشارات مازندران.
آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1377). “آمار و کاربرد آن در مدیریت”. جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت
اعتمادی، حسین و منتظری، جواد (1392). “بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید”. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، دوره 20 ، شماره 3، پاییز 1392: صص 26-1.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درمورد مواد روان گردان