نااطمینانی اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

0.0000
جدول4-1 آزمون اتورگرسیون نسبت فروش به دارایی
4-1-2- برآورد نااطمینانی اقتصاد کلان
مقدمه
مدل‌های آرچ اولین بار توسط انگل در سال 1982 معرفی شدند و در سال 1986 به وسیله بالرسلو تحت عنوان گارچ (آرچ تعمیم یافته) تعمیم داده شد. در مدل‌های اقتصادسنجی سنتی، ثابت بودن واریانس جملات اخلال همواره یکی از فروض اصلی و کلاسیک اقتصادسنجی به‌حساب می‌آید. رابرت انگل (1982)، برای رهایی از این فرض محدود کننده روش جدیدی موسوم به آرچ را پایه گذاری کرد. یکی از دلایل استفاده از مدل‌های آرچ، وجود خطاهای پیش‌بینی کوچک و بزرگ در خوشه‌های مختلف یک سری می‌باشد. وجود عینی این مسئله را می‌توان در بررسی روند یک متغیر اقتصادی (مانند نرخ تورم، نرخ ارز و …) مشاهده نمود به‌طوری‌که ممکن است سری مذکور در طی سال‌های مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش بگذارد. به مفهوم دیگر ممکن است در برخی سال‌ها دارای نوسانات کم و در برخی سال‌های دیگر دارای نوسانات زیاد باشد. در چنین شرایطی انتظار بر این است که واریانس در طول روند تصادفی سری مورد نظر ثابت نبوده و تابعی از رفتار جملات خطا باشد. در واقع مزیت مدل‌های آرچ این است که می‌تواند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته خود توضیح دهد.
پس می‌توان این‌گونه بیان کرد که با استفاده از برآوردگر آرچ و گارچ می‌توان به واریانس آشکار و پنهان مدل مورد نظر دست یافت، در واقع واریانس به دست آمده از مدل‌های ARCH و GARCH یک تخمین از واریانس‌های پنهان و آشکار متغیرهای مورد نظر است. در این تحقیق از نرخ تورم به عنوان متغیر اثرگذار در محاسبه‌ی نااطمینانی اقتصاد کلان بهره گرفته‌ایم و با استفاده از مدل گارچ، واریانس تخمین و خروجی مدل را به عنوان متغیر نااطمینانی اقتصاد کلان وارد مدل خود کرده‌ایم.
4-1-2-1- آزمون مانای مدل GARCH
در متدولوژی GARCH مانا بودن سری زمانی بکار رفته بسیار مهم است. در این تحقیق از آزمون دیکی فولر استفاده‌شده است همان طور که در جدول مشاهده میشود آماره t معنادار می باشد.
آماره t
آزمون دیکی فولر
0.0016
سطح 1%
-3.769
سطح 5%
-3.004
سطح 10%
-2.642
جدول4 -2 نتایج آزمون مانای نرخ تورم
4-1-2-2- آزمون ضریب لاگرانژ (LM)
به منظور اطمینان خاطر از وجود اثر ARCH بر سری زمانی انتخاب شده، با انجام آزمون ضریب لاگرانژ این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم وجود اثر ARCH در داده‌های مالی است. رد این فرضیه به معنای تأیید فرضیه مقابل و وجود اثر ARCH در داده‌های مربوط به سری زمانی است. جدول زیر آزمون ضریب لاگرانژ را به منظور شناسایی اثرات ARCH نمایش داده است.
آزمون آرچ
آماره F
0.080979
احتمال F (1و19)
0.7791

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون آیین دادرسی مدنی