نااطمینانی اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

6- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نااطمینانی اقتصاد کلان وجود دارد.
7- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نااطمینانی خاص شرکت از کانال سودآوری وجود دارد.
8- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نااطمینانی اقتصاد کلان از کانال سودآوری وجود دارد
2-5-4- مدل دوم حالت پویا
فرضیه‌های مدل اثر غیرمستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه:
1- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ارزش بازار شرکت به دفتری آن وجود دارد.
2- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت‌ها وجود دارد.
3- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها وجود دارد.
4- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نسبت دارای مشهود شرکت‌ها وجود دارد.
5- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نااطمینانی خاص شرکت وجود دارد.
6- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نااطمینانی اقتصاد کلان وجود دارد.
7- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نااطمینانی خاص شرکت از کانال سودآوری وجود دارد.
8- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نااطمینانی اقتصاد کلان از کانال سودآوری وجود دارد.
2-5-5- مدل سوم
فرضیه اول: بین سرعت تعدیلات نسبت اهرم واقعی شرکت به‌سوی نسبت اهرم هدف و تغییر نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه بالا به فرض کلی است. برای درک اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بروی سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی به‌سوی اهرم هدفش دو استراتژی زیر را در نظر می‌گیرم. این دو حالت باعث خلق 20 فرضیه فرعی و درک بهتر و کامل‌تر فرضیه اصلی مدل می‌شود:
نااطمینانی را به چهار سطح متفاوت برای هر دو گروه نااطمینانی به‌کاررفته در تحقیق، یعنی نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکت، در سطح بالا، متوسط، پایین و حالت صفر تقسیم می‌کنیم.
اهرم مالی واقعی شرکت می‌تواند دو حالت مختلف به خود گیرد یعنی بالاتر از اهرم هدف و پایین‌تر از اهرم هدف، در نظر گرفته‌شده است.
با توجه به حالت‌های بالا، 20 فرضیه فرعی داریم و هر فرضیه را آزمون می‌کنیم. شکل زیر فرضیه‌های فرعی را به‌طور خلاصه نمایش می‌دهد؛ که در دو شکل نمایان شده است. شکل اول برای حالت بالاتر از اهرم مالی هدف و شکل دوم برای حالت پایین‌تر از اهرم مالی هدف.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع آیین دادرسی کیفری