نااطمینانی اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

: این متغیر از برآورد سمت راست معادله مدل اول حالت پویا به دست آمده است. به عبارت دیگر از ارزش های پیش بینی شده مدل اول به دست می آید و به آن اهرم هدف می گویند.
: اهرم واقعی شرکت در سال t برای شرکت i .
برای درک بهتر این مدل به سه بخش متفاوت تقسیم می کنیم.
3-4-3-1- حالت اول
در این مدل به دنبال کشف سرعت تعدیل انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف بدون وجود متغیر های نااطمینانی در مدل هستیم. برای این حالت اقدام به تفکیک بین انحراف اهرم شرکت بالاتر از هدف و پایین تر از هدف با استفاده از متغیر های مجازی شده است. با این توضیحات مدل ذکر شده به قرار زیر می باشد:
(3-28)
: نشان دهنده‌ی میزان انحراف اهرم واقعی و اهرم هدفش است.
: متغیر ساختگی در شرایطی که اهرم واقعی بالاتر از هدف باشد برابر با یک و اگر پایین تر از هدف باشد صفر می‌باشد.
: متغیر ساختگی در شرایطی که اهرم واقعی پایین تر از هدف باشد برابر با یک و اگر بالاتر از هدف باشد صفر می‌باشد.
3-4-3-2- حالت دوم
با استفاده از مدل اصلی و دخیل کردن اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در شرایط وجود اهرم واقعی، بالاتر یا پایین تر از اهرم هدف، مدل زیر حاصل می شود. در واقع این مدل ما به دنبال بررسی اثرات نااطمینانی بر روند تعدیلات ساختار سرمایه هستیم، یعنی شرکتها برای استفاده از روش‌های تامین مالی برای کاهش انحراف اهرم واقعی خود از اهرم هدفشان با وجود اثرات نااطمینانی در چه جهتی اقدام به نعدیل اهرم خود می کنند در شرایطی که همگام و همراستا با نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکتشان باشد.
(3-29)
3-4-3-3- حالت سوم
برای محاسبه سرعت تعدیل ابتدا نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت را به سه چهار سطح (بالا، متوسط، پایین، صفر) تنفکیک کرده و با استفاده از متغیر های مجازی به صورت زیر ارائه می شود:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نااطمینانی اقتصاد کلان

(3-30)
با جمع جبری ضرایب ، ، برای شرکت‌های که اهرم شرکت بالاتر از هدف، نااطمینانی اقتصاد کلان بالا و نااطمینانی خاص شرکت میزان حداکثر خود را تجربه می‌کند ، با استفاده از روش والد سرعت تعدیل ساختار سرمایه را برای این حالت محاسبه می‌کنیم بقیه حالت‌ها در جدول 3-2 گزارش شده است.
اهرم شرکت
نااطمینانی خاص شرکت
نااطمینانی اقتصاد کلان
جمع جبری ضرایب
بالاتر از هدف
بالا
بلا
، ،