مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود پایان نامه

77
خرمنکوب
457
سایر
97
جمع:
2869
ماخذ: جهادکشاورزی شهرستان خنداب، 1391
بطورکلی، میانگین بکارگیری تراکتور در شهرستان خنداب به عدد 4/20 در 39616 هکتار از اراضی کشاورزی می رسد که اگرچه از میانگین کشوری 1/14 دستگاه در هزار هکتار بالاتر است، ولی از میانگین بسیاری از کشورهای منطقه یعنی فلسطین، ترکیه و ازبکستان به ترتیب با 8/38، 4/38 و 7/33 دستگاه و کشورهای پیشرفته یعنی نروژ، کره جنوبی و لهستان به ترتیب با 9/148، 6/114 و 3/106 دستگاه در هزار هکتار پایین تر است(روزنامه رسالت، 16:1385). ضریب مکانیزاسیون کشاورزی از دیگر فاکتورهایی است که سطح استقرار تجهیزات و الزامات فنی را در بخش کشاورزی تعیین می کند. در این ارتباط، سطح مکانیزاسیون بخش کشاورزی شهرستان خنداب 84/0 اسب بخار بر هکتار می باشد. این ضریب در مقایسه با هدف دستیابی به عدد 18/1 اسب بخار بر هکتار در برنامه چهارم توسعه کشور و ضریب مکانیزاسیون کشورهایی همچون ژاپن با 14 اسب بخار بر هکتار و استرالیا و آمریکا که به ترتیب 2 و 3 اسب بخار بر هکتار می باشد فاصله زیادی دارد. سنجش توان اجرایی فنی و مکانیکی از دیگر فاکتورهایی است که وضعیت بکارگیری تجهیزات را در بخش کشاورزی مشخص می کند که در شهرستان خنداب به 34440 هکتار می رسد. در این بین، ضریب بهره وری گویای کارآمدی توان اجرایی است که بخش کشاورزی ضریب 028/1 را نشان می دهد و بیانگر عدم پاسخگویی توان اجرایی موجود با نیازهای منطقه می باشد. لذا، تمهیداتی باید اتخاذ گردد و ظرفیت های لازم جهت استقرار توان اجرایی متناسب با قابلیت های منطقه فراهم شود.
3-4- 1-1-6- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی
بطورکلی، طرح های اجرایی در اداره امور فنی و زیربنایی شهرستان خنداب بیشتر در زمینه احداث و بهسازی کانال های آبیاری، احداث جاده های دسترسی به  مزارع، ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی، اصلاح باغات میوه، آموزش زنان روستایی وتوسعه واشتغال خانگی، نوسازی و تجهیز مراکز ترویج وخدمات کشاورزی، مبارزه با آفات نباتی، بهبود تغذیه وجایگاه دام و… می باشد. در همین ارتباط، مجموعه اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه زیرساخت های عمومی در شهرستان خنداب به قرار جدول شماره(3-40) می باشند:
جدول(3-40): مجموعه طرح های اجرایی جهت تجهیز زیرساخت های عمومی در شهرستان خنداب(1390)
درصد پیشرفت
تخصیص
اعتبارمصوب
پروژه
معاونت/ مدیریت
72
1671000

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فرهنگ اسلامی