شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، درصد تجمعی، تساوی جنسیت، ارزش های فرامادی

اجتماعی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
طبقه پایین
طبقه متوسط پایین
طبقه متوسط
طبقه متوسط بالا
طبقه بالا
۱۴۴
۴۸
۳۴
۴۰
۶۴
۶/۴۳
۵/۱۴
۳/۱۰
۱/۱۲
۴/۱۹
۶/۴۳
۲/۵۸
۵/۶۸
۶/۸۰
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرامادی :
جدول زیر وضعیت پاسخگویان را حیث گرایش به ارزش های فرامادی نشان می دهد . حداقل نمره برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۱۰ و حداکثر ۲۵ است . میانگین این متغیر ۴۶/۱۷ و میانه آن ۱۷ می باشد که معرف گرایش متوسط و میانه پاسخگویان به ارزش های مذکور می باشد . اطلاعات مربوط به جدول فراوانی و داده های طبقه بندی شده میانگین ۸۹/۲ از ۵ و میانه ۳ را برای این متغیر نشان می دهد که موید تفسیر فوق در باره داده های بدست آمده است .
جدول ۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرا مادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین
متوسط پایین
متوسط
متوسط بالا
بالا
۵۰
۹۵
۹۸
۴۲
۴۵
۲/۱۵
۸/۲۸
۷/۲۹
۷/۱۲
۶/۱۳
۲/۱۵
۹/۴۳
۶/۷۳
۴/۸۶
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۴۶/۱۷ میانه : ۱۷ انحراف معیار : ۶۳/۳
۴-۱-۲۵- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) :
۴-۱-۲۵-۱- مدارای سیاسی :
جدول ذیل توزیع پاسخگویان را بر حسب متغیر مدارای سیاسی ( یکی از ابعاد فرهنگ سیاسی ) نشان می دهد . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۳ و حداکثر نمره ممکن ۱۵ است . میانگین ۸/۱۰ با انحراف معیار ۲/۲ نشان دهنده آنست که صفت مدارا و تسامح سیاسی در بین پاسخ گویان در حد متوسط و میانه اندازه گیری شده است .
جدول ۴-۱-۲۵-۱- مدارای سیاسی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین
متوسط پایین
متوسط
متوسط بالا
بالا
۱۲
۸۰
۱۲۸
۵۶
۵۴
۶/۳
۲/۲۴
۸/۳۸
۱۷
۴/۱۶
۶/۳
۹/۲۷
۷/۶۶
۶/۸۳
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۸/۱۰ میانه : ۱۰ انحراف معیار : ۲/۲
۴-۱-۲۵-۲- حمایت از ارزش آزادی :
جدول ذیل معرف توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر حمایت از ارزش آزادی است حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۶ و حداکثر ۳۰ است مقدار میانگین ۶۸/۲۲ و انحراف معیار آن ۳/۴ محاسبه شده است . مقادیر جدول فراوانی نشان میدهد که پاسخگویان به این جنبه از ارزش های دمکراسی گرایش زیادی نشان داده اند . بررسی درصد ها درباره این شاخص معرف آنست که ۹۷ درصد از افراد مورد مطالعه گرایش متوسط و بالایی نسبت به این ارزش داشته اند و نکته جالب آنکه گرایش هیچکدام از پاسخگویان به این جنبه از ارزش های دمکراسی در حد خیلی کم ارزیابی نشده است .
جدول ۴-۱-۲۵-۲- حمایت از ارزش آزادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
پایین
متوسط
بالا
خیلی بالا
۰
۱۰
۱۱۵
۱۰۷
۹۸
۰
۳
۸/۳۴
۴/۳۲
۷/۲۹
۰
۳
۹/۳۷
۳/۷۰
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۶۸/۲۲ انحراف معیار : ۳/۴
۴-۱-۲۵-۳- حمایت از تساوی جنسیتی :
این جدول وضعیت توزیع پاسخگویان را بر اساس متغیر حمایت از تساوی جنسیتی نشان می دهد . کمترین نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۴ و بیشترین نمره ۲۰ است . میانگین ۵/۱۱ نشان می دهد که متوسط میزان حمایت از تساوی جنسیتی دربین پاسخگویان در حد نسبتاَ پایینی بوده است . میزان انحراف معیار ۹/۴ نیز نشان تفاوت و پراکندگی زیاد داده ها از میانگین دارد که احتمالاَ ناشی از الگوی متفاوت پاسخ مردان و زنان به این متغیر می باشد .
جدول ۴-۱-۲۵-۳-حمایت از تساوی جنسیتی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
پایین
متوسط
بالا
خیلی بالا
۹۲
۱۷۱
۴۲
۱۴
۱۱
۹/۲۷
۸/۵۱
۷/۱۲
۲/۴
۳/۳
۹/۲۷
۷/۷۹
۴/۹۲
۸/۹۷
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۵/۱۱ انحراف معیار : ۹/۴
۴-۱-۲۵-۴- مطلوبیت حکومت دمکراتیک :