مهر ۱, ۱۳۹۹

منبع پایان نامه درباره کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، مزیت رقابتی، جامعه آماری

عنوان ” مطالعه هوش استراتژیک به عنوان ابزاری برای مدیریت استراتژیک در مدت طولانی در صنعت بیمه آفریقای جنوبی” انجام داد. هدف از تحقیق بررسی میزان هوش استراتژیک است که در صنعت بیمه آفریقای جنوبی به مدت طولانی استفاده شده است و اینکه استفاده از آن برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات در محیط جهانی و حفظ رقابت، ایجاد نوآوری‌های بزرگ و ایجاد مزیت برای شرکت مفید بوده است یا خیر. در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که تفاوت‌هایی مشخص در انطباق و استفاده از هوش استراتژیک و اجزای آن بین سازمان‌هایی که دارای اندازه مختلف هستند از نظر کوچکی و بزرگی تفاوت وجود دارد؛ با این حال در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که به طور کلی استفاده از چارچوب هوش استراتژیک می‌تواند تصمیم گیری را بهبود و توسعه بخشد.
➢ آنالویی، احمد۱۰۱ و همکاران (۲۰۱۰)، تحقیق تحت عنوان” پارامترهای اثر بخشی مدیران” انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که توجه به هشت پارامتر مربوط به اثر بخشی مدیران و یا رهبران، بخش مهمی از فرایند توسعه سازمانی است، که اظهار داشتند این هشت پارامتر شامل موارد زیر می‌باشد: دانش و آگاهی، ادراک، مهارت‌ها( حل مسئله)، طبقه بندی و ارتباطات سازمانی، انگیزه، میزان تقاضاها و محدودیت‌ها و وجود انتخاب‌ها و فرصت‌ها برای اثر بخشی.
➢ ابسکنکا وسیلبرسن۱۰۲ و همکاران(۲۰۱۰)، در تحقیقی تحت عنوان” هدف کارآفرینی، نتیجه رشد و نمو” به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت بین شایستگی کارآفرینی( فعالیت‌های تجاری، رهبری، مداخلات) با کارآفرینی شخصی( برون گرایی، وظیفه شناسی، آزادی در سطح بالا و پایین بودن از نظر میزان سازگاری(پذیرش سریع) و مشکلات عصبی ) وجود دارد.
➢ لئونیداس و واسیلیس( ۲۰۰۷)، در تحقیقی تحت عنوان” رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی یونان” به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین رفتار کارآفرینانه خدمتگزاران دولتی و محیط حمایتی( از طریق دستیابی به اطلاعات مدیریتی و تشویق ابتکارات) وجود دارد. آن‌ها بیان می‌کنند که، ما انتظار داشتیم کارمندان زن و کارمندان با مدرک دانشگاهی از نظر کارآفرینی نمره بیشتری را نسبت به کارمندان مرد و کارمندان فاقد مدرک دانشگاهی کسب کنند. با این وجود هیچ تفاوت مشخصی از این تحقیق به دست نیامده است، که این جواب غیر منتظره است اما تعجب آور نیست زیرا زنان تمایل بیشتری نسبت به همتایان مرد خود در اجتماعی و یکی شدن با هنجارهای سازمان دارند و همچنین باید در نظر گرفت که ۶۰% افراد این تحقیق را مردان تشکیل داده‌اند.
➢ راسموسن و سورهیم۱۰۳(۲۰۰۶)، در تحقیقی تحت عنوان” آموزش کاربردی کارآفرینی” به این نتیجه رسیدند که لازمه‌ی بروز رفتارهای کارآفرینانه ، پرورش ویژگی‌های کارآفرینانه در محیط‌های آموزشی مانند دانشگاه‌ها است و در مطالعه ای که در پنج دانشگاه کشور سوئد انجام داده‌اند بیان می‌دارند، انتظارات و ادراکات افراد از محیط بر میزان ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان و در نتیجه بروز رفتار کارآفرینانه تأثیر می‌گذارد.
۲-۳٫ خلاصه و نتیجه گیری فصل
در محیطی پر رقابت امروزی سازمان‌ها برای بقاء باید از تمامی ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را ببرند تا بتوانند از طریق ایجاد مزیت رقابتی، سازمان‌های خود را توسعه دهند. آنچه می‌تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند، داشتن تفاوت‌های بهینه نسبت به سازمان‌های دیگر است که می‌توان این تفاوت‌های بهینه را از طریق منابع انسانی و غیر انسانی به دست آورد. اما با توجه به دسترس بودن منابع برای اکثریت سازمان‌ها، این توجه به منابع انسانی است که می‌تواند مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد کند. مؤلفه‌هایی مانند هوش انسانی( در برگیرنده هوش تجاری، هوش هیجانی، هوش عملی، یادگیری، خلاقیت و نوآوری، مدیریت دانش) و رفتارهای کارآفرینانه ( ریسک پذیری، تحمل ابهام، کشف فرصت‌ها و تسهیل فرصت‌ها، تمایل به کسب موفقیت، عبور از خطوط قرمز) در افراد باعث می‌شود که افراد در موقعیت‌های مختلف و دشوار دست به ابتکاراتی بزنند که توسعه و پیشرفت سازمان را در بر خواهد داشت و سازمان‌های فاقد چنین منبع با ارزشی محکوم به فنا خواهند بود.
در این فصل به تعاریف هوش استراتژیک، فعالیت‌های عمده هوش استراتژیک، نقش پایه هوش استراتژیک و ویژگی‌های هوش استراتژیک رهبری، تعاریفی از توسعه سازمانی و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن و تعاریفی از رفتار کارآفرینانه و مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن بیان شده است. آنچه درباره هوش استراتژیک بیان شده به طور خلاصه در جدول ۲-۱( جنبه‌های ترکیبی از هوش) و شکل ۲-۱( مدل هوش استراتژیک) بیان شده است. خلاصه مباحث توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در جداول زیر بیان شده‌اند.

جدول۲-۴٫ خلاصه توسعه سازمانی
گهیل و دشپاند
۲۰۱۴
توسعه سازمانی بر افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، روابط و جامعه تأثیر می‌گذارد.
مایس

۲۰۱۱
توسعه سازمانی فعالیتی برنامه ریزی شده تغییر است که توسط مدیران، کارشناسان تغییر و کارکنان به منظور حل مشکل است.
کامینگز و ورلی
۲۰۰۸
توسعه سازمانی:
۱٫تمایل به تغییر در سیستم‌های استراتژی، ساختار و فرایندها
۲٫برنامه‌های آن شامل داشتن رهبری، فعالیت گروهی در سطح خرد و استراتژی و طراحی سازمانی در سطح کلان
۳٫ طراحی، اجرا و تقویت تغییر
۴٫ افزایش بهره وری سازمانی
دینسر
۲۰۰۸
اهداف توسعه سازمانی: بهبود مکانیزم ه
ا
ی تصمیم گیری، ایجاد نگرش روشنفکری نسبت به تغییر و نوآوری و راه اندازی یک سیستم پاداش و تشویق
بورک
۲۰۰۴
توسعه سازمانی، سازمان را در رسیدن به اهداف از طریق بهبود عملکرد فردی و سازمانی تضمین می‌کند.
بنیس
۱۹۶۹
توسعه سازمانی پاسخی به تغییر و هدف آن تغییر باورها، رفتارها، ارزش‌ها و ساختار سازمان است.

جدول۲-۵٫ خلاصه رفتار کارآفرینانه
ملکیان
۱۳۹۱
ویژگی‌های محتوایی سازمان‌های کارآفرین: پویایی محیطی، داشتن مأموریت، اهداف و استراتژی‌های واضح و منعطف، برخورداری از فرهنگ مناسب.
صفر زاده
۱۳۸۴
کارآفرینی سازمانی مؤثر از عوامل درون سازمانی نظیر حمایت و پشتیبانی مدیریت، سازوکارهای پاداش و تقویت، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی و ساختار سازمانی است.
رضا زاده و همکاران
۱۳۸۳
مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات متاسبترین بستر برای توسعه کارآفرینی در سازمان‌ها می‌باشد.
اکهلس و نک
۲۰۰۱
رفتار کارآفرینانه افراد شامل کشف فرصت‌ها و تسهیل فرصت‌هاست.
پترز و پتلزبرگ
۲۰۰۱
سه بستر مؤثر کارآفرینی: مؤلفه‌های ارتباطی، مؤلفه‌های ساختار سازمانی، مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی.
پیرس و همکاران
۱۹۹۷
چهار جنبه رفتار کارآفرینانه: چشم انداز استراتژیک، ایجاد یک محیط کار پر انرژی، جهت گیری به سمت تغیییر و توانایی عبور از خط قرمز

جدول۲-۶٫ خلاصه پیشینه تحقیق
محقق
سال
شرح
اسماعیلی
۲۰۱۴
هوش استراتژیک تأثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم گیری استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک دارد.
پیرایش و علی پور
۱۳۹۱
بین هوش رقابتی و اثر بخشی بازاریابی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
دولت آبادی و همکاران
۱۳۹۰
هوشمندی رقابتی یک عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌های مورد بررسی است.
اعرابی و پیرمراد
۱۳۸۹
تاکید بر نقش محوری رهبری در بقا و توسعه سازمان – تاکید بر راهبردهای رهبری متخصصان به عنوان محور حرکت سازمان- تاکید بر مباحث رفتار سازمانی
جهانگیری و ثقفی
۱۳۸۷
کارآفرین بودن با سابقه کار، جنسیت و پست سازمانی رابطه ندارد.
آقا، اتوا و همکاران
۲۰۱۴
شرکت‌ها از استفاده از توانایی ابعاد هوش استراتژیک( پیش بینی، چشم انداز، انگیزه)در روبه رو شدن با محیط‌های پیچیده، مسسیر کسب و کار و تشویق کارکنان در مشارکت در تصمیم گیری و شرکت داشتن در مسئولیت پذیری راضی هستند.
آزما و مصطفی پور
۲۰۱۲
استفاده از هوش تجاری باعث بهبود تصمیم گیری مدیران، صرفه جویی در هزینه اضافی، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری می‌شود.
لرنزو، کاوال و
همکاران
۲۰۱۲
رفتارهایی که باعث ایجاد کارآفرینی می‌شوند تحت تأثیر عوامل آگاهی و انگیزه سازمان است و محیط سازمانی مانند دو عامل قبلی مؤثر است
لوکس
۲۰۱۲
نیاز زیادی به حمایت از رفتارکارآفرینانه و نوآوری وجود دارد.
مدیریت شرکت می‌تواند فرهنگ سازمانی را در مسیر نوآوری‌ها و تنظیم سیستم‌هایی که کارکنان را تشویق به رفتار به شیوه ای کارآفرینی می‌کند، تغییر دهد
رنه
۲۰۱۱
استفاده از چارچوب هوش استراتژیک می‌تواند تصمیم گیری را بهبود و توسعه بخشد.
آنالویی و عبدالله و همکاران
۲۰۱۰
توجه به هشت پارامتر مربوط به اثر بخشی مدیران و یا رهبران، بخش مهمی از فرایند توسعه سازمانی است (دانش و آگاهی، ادراک، مهارت‌ها( حل مسئله)، طبقه بندی و ارتباطات سازمانی، انگیزه، میزان تقاضاها و محدودیت‌ها و وجود انتخاب‌ها و فرصت‌ها برای اثر بخشی).
ابسکنکا وسیلبرسن و همکاران
۲۰۱۰
رابطه مثبت بین شایستگی کارآفرینی( فعالیت‌های تجاری، رهبری، مداخلات) با کارآفرینی شخصی( برون گرایی، وظیفه شناسی، آزادی در سطح بالا و پایین بودن از نظر میزان سازگاری(پذیرش سریع) و مشکلات عصبی ) وجود دارد
لئونیداس و واسیلیس
۲۰۰۷
رابطه مثبتی بین رفتار کارآفرینانه خدمتگزاران دولتی و محیط حمایتی( از طریق دستیابی به اطلاعات مدیریتی و تشویق ابتکارات) وجود دارد. بین کارمندان زن و کارمندان با مدرک دانشگاهی از نظر نمره کارآفرینی با کارمندان مرد و کارمندان با مدرک دانشگاهی وجود ندارد.

مقدمه
روش‌های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از روش‌های دیگر، قوانین و واقعیت‌ها را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد. بنابراین شناخت واقعیت‌های موجود و پی بردن به روابط بین آن‌ها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در همین راستا و برای دستیابی به نتایج قابل قبول و قابل اجرا در این تحقیق، سعی بر آن شده است که مناسب‌ترین روش اجرایی، انتخاب گردد، که هم دربرگیرنده اساس و اصل موضوع تحقیق باشد و هم تأمین کننده نیازها و نظرات سازمان و مدیریت باشد.
در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه گیری، روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها معرفی می‌گردد.
۳-۱٫ روش تحقیق:
این پژوهش از نظر روش گردآوری داده‌ها ” توصیفی” از نوع “همبستگی” و از نظر هدف “کاربردی” می‌باشد.
۳-۲٫ جامعه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ می‌باشد. حجم جامعه به تعداد ۳۱۰ نفر
بوده است. تعداد نمونه با استفاده از جدول ” کرجسی و مورگان” با سطح خطای پنج درصد ۱۷۰ نفر تعیین شد، که از این میان ۱۵۳ نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند.
۳-۳٫ روش و ابزارگردآوری داده‌ها:
” روش گردآوری داده‌ها” شامل: ” کتابخانه ای” و ” میدانی” بوده است. در روش کتابخانه ای، کتاب‌ها، مقالات و اسناد و مدارک مربوط به تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در روش میدانی داده‌های مربوط به جامعه آماری از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.
” ابزار گردآوری داده‌ها” در این تحقیق، سه پرسشنامه بوده است که توسط محققین قبلی بر اساس ادبیات موضوع تهیه شده بود. گوایچارد( ۲۰۱۱)، پرسشنامه هوش استراتژیک را بر اساس ادبیات هوش استراتژیک ارائه داد است. پرسشنامه توسعه سازمانی توسط لاک و کرافورد(۲۰۰۰) با ترکیب دو پرسشنامه مربوط به پرزیوس (۱۹۸۰) و ویزبورد(۱۹۷۶) ارائه شد و پرسشنامه رفتار کارآفرینانه توسط لئونیداس و واسیلیس (۲۰۰۷) با استفاده از تحقیقات انجام شده توسط پیرس(۱۹۹۷)که سؤالات ۱تا ۱۰ پرسشنامه را تشکیل می‌دهد و با اضافه کردن دو سؤال ۱۱ و ۱۲ مربوط به زمینه حمایتی، این پرسشنامه را ارائه نمودند. اعتبار روایی و پایایی این سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبار روایی هر سه پرسشنامه توسط چند نفر