شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، زنان خانه دار

زیاد در زندگی خود احساس بیقدرتی میکردهاند.

جدول شماره ۱۷- اطلاعات آماری مربوط به بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی

آمارهها
متغیر
فراوانی سئوالات
میانگین وزنی
میانگین
کل
مد
انحراف معیار
واریانس
کمترین نمره
بیشترین نمره
بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی
۱۱
۳٫۶۶
۴۰٫۳۴
۴۵
۶٫۱۵
۳۷٫۹۲
۲۴
۵۳
بعد عینی متغیر مشارکت اجتماعی
۹
۴۲/۰
۳٫۸۲
۰
۵٫۳۶
۲۸٫۷۸
۰
۲۲

دادههای جدول فوق نشان میدهد که پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتا بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته اما به لحاظ عینی و عملی مشارکت بسیار پایینی داشتهاند.
.

جدول شماره ۱۸- اطلاعات آماری مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی

آمارهها
متغیر
فراوانی سئوالات
میانگین وزنی
میانگین
کل
مد
انحراف معیار
واریانس
کمترین نمره
بیشترین نمره
متغیر مشارکت اجتماعی
۲۰
۲٫۲
۴۴٫۱۶
۴۵
۷٫۴۰
۵۴٫۸۴
۲۷
۶۵

برای سنجش متغیر مشارکت اجتماعی، از دو بعد ذهنی و عینی مشارکت استفاده شده است. دادههای جدول فوق حاکی از آن است که بطورکلی مشارکت افراد در حد نسبتا پایینی بوده است.

جدول شماره ۱۹- توزیع فراوانی جمعیت با توجه به متغیر مشارکت اجتماعی

احساس بی قدرتی
فراوانی
درصد
زیاد
۰
۰
متوسط
۲۳۴
۵۸٫۵
کم
۱۶۶
۴۱٫۵
جمع
۴۰۰
۱۰۰

دادههای بدست آمده نشان میدهد مشارکت اجتماعی ۵۸٫۵ درصد پاسخگویان درحد متوسط و ۴۱٫۵ درصد درحد پایینی بوده است. این امر مشارکت نسبتا پایین پاسخگویان را نشان میدهد.

۴-۴٫ یافته های تحلیلی:

آزمون فرضیات:

۱- بنظر میرسد بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جدول شماره ۲۰- تعیین رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی

متغیر
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
مشارکت اجتماعی
۱۶۷/۴۴
۴۱/۷
۲۱۷/۰
۰۰/۰
اعتماد اجتماعی
۲۱/۵۳
۸۳/۷

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۲۱۷/۰ است و چون سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی ۲۱۷/۰ نشان دهنده همبستگی نسبتا ضعیف بین این دو متغیر است. بنابراین هر چه اعتماد اجتماعی بیشتر گردد، مشارکت اجتماعی نیز بیشتر میشود.

۲- بنظر میرسد بین احساس تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جدول شماره ۲۱- تعیین رابطه بین تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی
متغیر
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
مشارکت اجتماعی
۱۶۷/۴۴
۴۱/۷
۲۸۴/۰
۰۰/۰
تعلق اجتماعی
۳۱۸/۳۳
۱۶/۶

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۲۸۴/۰ است و چون سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی ۲۸۴/۰ نشان دهنده همبستگی نسبتا ضعیف بین این دو متغیر است. .بنابراین هر چه احساس تعلق اجتماعی بیشتر گردد، مشارکت اجتماعی نیز بیشتر میشود.

۳- بنظر میرسد بین میزان مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جدول شماره ۲۲- تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی

متغیر
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
مشارکت اجتماعی
۱۶۷/۴۴
۴۱/۷
۴۹۹/۰
۰۰/۰
مسئولیت پذیری اجتماعی
۰۷/۳۳
۳۴/۴

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۴۹۹/۰ است و چون سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی ۴۹۹/۰ نشان دهنده همبستگی متوسط بین این دو متغیر است. .بنابراین هر چه مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتر گردد، مشارکت اجتماعی نیز بیشتر میشود.

۴- بنظر میرسد بین احساس بیقدرتی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جدول شماره ۲۳- تعیین رابطه بین احساس بی قدرتی و مشارکت اجتماعی

متغیر
میانگین
انحراف معیار
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
مشارکت اجتماعی
۱۶۷/۴۴
۴۱/۷
۳۹۲/۰-
۰۰/۰
احساس بی قدرتی
۲۹۸/۲۲
۲۳۱/۵

از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون این فرضیه استفاده شد. نتایج یافتهها نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۳۹۲/۰- است و چون سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ است، بنابراین فرض وجود رابطه معنادار و معکوس بین این دو متغیر تایید میگردد. مقدار ضریب همبستگی ۳۹۲/۰- نشان دهنده همبستگی متوسط بین این دو متغیر است. بنابراین هر چه احساس بی قدرتی کمتر گردد، مشارکت اجتماعی بیشتر میشود.

۵- بنظر میرسد بین عوامل فردی(جنس، سن، وضعیت تاهل، شغل، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه خانوار و وضعیت بومی بودن) و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد؛

جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با جنسیت از آزمون t دو نمونه ای مستقل استفاده شده است.

جدول شماره ۲۴- تعیین رابطه بین جنسیت و مشارکت اجتماعی
r />
متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
مرد
۱۹۵
۷/۴۳
۸۲۵/۷

زن
۲۰۵
۶۱/۴۴
۹۷۴/۶

آزمون لوین
سطح معناداری
مقدار آزمون t
سطح معناداری
اختلاف
میانگین ها
با فرض برابری واریانس ها
۷۴۵/۱
۱۸۷/۰
۲۲۵/۱-
۲۲۱/۰
۹۰۷/۰-
با فرض نابرابری واریانس ها

۲۲۲/۱-
۲۲۳/۰
۹۰۷/۰-

با توجه به سطح معناداری آزمون لوین(۱۸۷/۰) که بیشتر از ۰۵/۰ است، فرض برابری واریانسها پذیرفته میشود و با توجه به این برابری واریانسها و سطح معناداری سطر اول آزمون t (221/0) که بیشتر از ۰۵/۰ است، فرض صفر تایید میگردد و نشان میدهد که اختلاف معناداری بین مشارکت اجتماعی مردان و زنان وجود ندارد و بنابراین میتوان نتیجه گرفت که جنسیت با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری ندارد.

بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با سن از طریق آزمون آنوا انجام شده است.
جدول شماره ۲۵- تعیین رابطه بین سن و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
۲۴-۱۸ سال
۸۹
۷۲۸/۴۱
۱۵۲/۸

۳۴-۲۵ سال
۱۱۰
۲۲۶/۴۵
۷۳۹/۸

۴۴-۳۵ سال
۷۳
۵۶۲/۴۴
۹۰۲/۶

۵۴-۴۵ سال
۷۰
۳۹۱/۴۳
۱۵۳/۵

۵۵ سال به بالا
۵۸
۲۲۴/۴۶
۰۸۸/۸

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
۶۱۳/۸۳۲
۱۵۳/۲۰۸
۸۷/۳

۰۰۴/۰
واریانس درون گروهی
۷۹۵/۲۰۹۷۶
۷۸۷/۵۳

جمع
۴۰۸/۲۱۸۰۹
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (۰۰۴/۰) که کمتر از ۰۵/۰ است، نتیجه می شود که مشارکت اجتماعی گروههای سنی با همدیگر تفاوت دارد و می توان نتیجه گرفت که سن با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد. از بین گروههای سنی، رنج سنی ۵۵ سال به بالا با میانگین ۲۲۴/۴۶، ۲۵ تا ۳۴ سال با ۲۲۶/۴۵، ۳۵ تا ۴۴ سال با ۵۶۲/۴۴، ۴۵ تا ۵۴ سال با ۳۹۱/۴۳ و ۱۸ تا ۲۴ سال با ۷۲۸/۴۱ به ترتیب بیشترین مشارکت اجتماعی را دارند.

رابطه مشارکت اجتماعی با وضعیت تاهل از طریق آزمون آنوا سنجیده شده است.
جدول شماره ۲۶- تعیین رابطه بین وضعیت تاهل و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
مجرد
۹۰
۱۸۹/۴۴
۸۰۶/۹

متاهل
۲۷۹
۲۴۷/۴۴
۷۹۳/۶

بدون همسر به دلیل متارکه یا فوت
۳۱
۳۸۷/۴۳
۹۸۱/۳

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
۶۹۸/۲۰
۳۴۹/۱۰
۱۸۸/۰

۸۲۹/۰
واریانس درون گروهی
۰۷۹/۲۱۸۶۳
۰۷۱/۵۵

جمع
۷۷۸/۲۱۸۸۳
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (۸۲۹/۰) که بیشتر از ۰۵/۰ است، نتیجه می شود که مشارکت اجتماعی افراد مجرد، متاهل و افراد بدون همسر به دلیل متارکه یا فوت با همدیگر تفاوت معناداری ندارد و می توان نتیجه گرفت که مشارکت اجتماعی با وضعیت تاهل رابطه معناداری ندارد.
جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با شغل از آزمون آنوا استفاده کردهایم.
جدول شماره ۲۷- تعیین رابطه بین شغل و مشارکت اجتماعی
متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
شاغل بخش دولتی
۷۴
۱۷۶/۴۶
۲۷۳/۶

شاغل بخش خصوصی
۳۹
۶۱۵/۵۲
۵۱۵/۸

بیکار
۵
۴۵
۱۲۵/۲

خانه دار
۱۰۸
۸۷/۴۱
۹۱۶/۴

دانشجو و محصل
۴۹
۰۴۱/۴۰
۸۷۴/۶

کارکن مستقل (آزاد)
۸۹
۶۷۴/۴۱
۷۴۵/۶

بازنشسته
۳۶
۴۴۴/۴۹
۲۱۷/۶

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
۲۸۸/۶۰۴۵
۵۴۸/۱۰۰۷
۲۵

۰۰/۰
واریانس درون گروهی
۴۹/۱۵۸۳۸
۳۰۲/۴۰

جمع
۷۷۸/۲۱۸۸۳
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (۰۰/۰) که کمتر از ۰۵/۰ است، نتیجه می شود که مشارکت اجتماعی گروههای شغلی با همدیگر تفاوت دارد و می توان نتیجه گرفت که نوع شغل با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد. در بین گروههای شغلی مختلف، افراد شاغل در بخش خصوصی با ۶۱۵/۵۲، افراد بازنشسته با ۴۴۴/۴۹، افراد شاغل در بخش دولتی با ۱۷۶/۴۶، افراد بیکار با ۴۵، زنان خانه دار با ۸۷/۴۱، افراد شاغل در بخش آزاد با ۶۷۴/۴۱ و دانشجویان و محصلین با ۰۴۱/۴۰ به ترتیب بیشترین مشارکت اجتماعی را دارند.
رابطه بین مشارکت اجتماعی با سطح تحصیلات توسط آزمون آنوا بررسی شده است.
جدول شماره ۲۸- تعیین رابطه بین سطح تحصیلات و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
بیسواد
۲۲
۳۱۸/۴۴
۹۸۵/۱

ابتدایی
۱۱
۰۹/۴۲
۷۸۹/۶

راهنمایی
۳۴
۴۷۱/۴۱
۴۲۱/۶

دیپلم
۱۴۴
۶۳۷/۴۱
۳۸۷/۷

فوق دیپلم
۸۵
۴۸۲/۴۶
۷۵۲/۷

لیسانس
۹۱
۷۹۲/۴۴
۶۵۱/۷

فوق لیسانس و دکتری
۱۳
۳۸۵/۴۸
۵۵۷/۱

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
۵۴۲/۱۶۲۰
۰۹/۲۷۰
۲۳۸/۵

۰۰/۰
واریانس درون گروهی
۲۳۶/۲۰۲۶۳
۵۶/۵۱

جمع
۷۷۷/۲۱۸۸۳
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (۰۰/۰) که کمتر از ۰۵/۰ است، نتیجه می شود که مشارکت اجتماعی گروههای تحصیلی با همدیگر تفاوت دارد و می توان نتیجه گرفت که سطح تحصیلات با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد. از بین گروههای تحصیلی به ترتیب فوق لیسانس و دکتری با میانگین ۳۸۵/۴۸، فوق دیپل
م با ۴۸۲/۴۶، لیسانس با ۷۹۲/۴۴، بیسواد با ۳۱۸/۴۴، دیپلم با ۶۳۷/۴۴، ابتدایی با ۰۹/۴۲ و راهنمایی با ۴۷۱/۴۱ بیشترین مشارکت اجتماعی را دارند.
جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با درآمد خانوار از آزمون آنوا استفاده کردهایم.

جدول شماره ۲۹- تعیین رابطه بین میزان درآمد خانوار و مشارکت اجتماعی

متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
کمتر از ۵۰۰ هزار تومان
۲۶
۶۵۴/۴۱
۴۵۲/۳

۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان
۹۱
۴۱۸/۴۳
۶۲۸/۸

۷۰۱ هزار تا یک میلیون تومان
۱۶۰
۲۱۹/۴۵
۹۸۵/۵

یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان
۷۰
۲/۴۲
۲۸۲/۵

بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان
۵۳
۱۱۳/۴۶
۰۹۵/۱۱

تحلیل واریانس ارتباط بین دو متغیر
مجموع مجذورات
مجذور میانگین
F
سطح معنیداری
واریانس بین گروهی
۸۹۷/۸۶۳
۹۷۴/۲۱۵
۰۵۹/۴

۰۰۳/۰
واریانس درون گروهی
۹۸۱/۲۱۰۱۹
۲۱۵/۵۳

جمع
۷۷۸/۲۱۸۸۳
…….

با توجه به مقدار سطح معناداری آزمون آنوا (۰۰۳/۰) که کمتر از ۰۵/۰ است، نتیجه میشود که مشارکت اجتماعی افراد با درآمدهای مختلف با همدیگر تفاوت دارد و میتوان نتیجه گرفت که درآمد خانوار با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد.
در بین گروههای درآمدی، افراد با درآمد بالاتر از یک میلیون و پانصد هزار با میانگین ۱۱۳/۴۶، افراد با درآمد بین ۷۰۱ هزار تا یک میلیون با میانگین۲۱۹/۴۵، افراد با درآمد ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار با میانگین ۴۱۸/۴۳، افراد با درآمد یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار با میانگین ۲/۴۲ و افراد با درآمد کمتر از ۵۰۰ هزار با میانگین ۶۵۴/۴۱ به ترتیب بیشترین مشارکت اجتماعی را دارند.

بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با وضعیت بومی بودن توسط آزمون t دو نمونهای مستقل انجام شده است.

جدول شماره ۳۰- تعیین رابطه بین وضعیت بومی بودن و مشارکت اجتماعی
متغیر
طبقه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
مشارکت اجتماعی
بومی
۲۰۹
۱۶۳/۴۴
۴۷۴/۸

غیر بومی
۱۹۱
۱۷۲/۴۴
۰۴۸/۶

آزمون لوین
سطح معناداری
مقدار آزمون t
سطح معناداری
اختلاف