منبع تحقیق با موضوع یادگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

درباره ی موقعیت سازمان و کارشان باشند و بیشتر تمایل داشته باشند که در سازمان باقی بمانند و در موفقیت آن مشارکت کنند ( دی هوق و دن هارتوگ ، 2008 : 31 ).
سازمان ها باید به رهبری اخلاقی بسیار اهمیت بدهند. مشخص شده است که رهبری اخلاقی نتایج مثبتی برای سازمان خود دارد . تریوینو و همکاران در تحقیقات خود بیان داشته اند که رهبری اخلاقی با افزایش تعهد ، کاهش رفتار غیر اخلاقی در سازمان و افزایش ارزش مداری ارتباط دارد . رهبری اخلاقی همچنین اگر رهبران دوست دارند که زیر دستانشان را در کار بر انگیزند ، مهم می باشد . اگر درستی اخلاقی رهبر مشکوک و سوال بر انگیز باشد همه ی تلاش های رهبر برای نفوذ زیر دستان برای رسیدن به اهداف سازمانی شکست می خورد ( مک مانوس ، 2011 : 38 ) .
2-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی
نظریه های گوناگونی تا کنون سعی نموده اند تا نحوه تاثیر ارزش ها و رهبری مبتنی بر گرایش های اخلاقی را بر کارکنان در صنایع و سازمان ها توضیح دهند . از مطرح ترین این نظریه ها ، نظریه یادگیری اجتماعی است . بر اساس این نظریه ، رفتار و عمل اخلاقی مبتنی بر ارزش های اخلاقی مطرح ، باعث توجه و الگو برداری توسط افرادی که شاهد و ناظر این رفتار ها و ارزش های مسلط اخلاقی هستند می شوند .در این خصوص ، رهبری اخلاقی یا اخلاق مدار مشتمل بر شیوه های سر پرستی و مدیریتی است که در آنها حقوق و شان دیگران به عنوان انسان مورد احترام و ارزش است .از آنجایی که رهبران به طور طبیعی در جایگاه قدرت اجتماعی قرار دارند ، رهبری اخلاقی نیز بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مدیران و سرپرستان در تصمیم گیری ها و اقداماتی که در محیط کار انجام می دهند و نحوه تاثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز است (نیری و همکاران، 1389 : 68 -67 ).

 
 
افراد با مشاهده آنچه برای دیگران اتفاق می افتد و نیز با شنیدن تجارب دیگران مثل آنکه خود تجربه کرده باشند آموزش می بینند . از این رو، بسیاری چیزها را از الگوهایشان – اولیاء ، معلّمان، دوستان ، برنامه های تلویزیون، هنرمندان سینما و غیره – می آموزند . این نظر را که ما می توانیم هم از طریق مشاهده و هم از طریق تجربه مستقیم بیاموزیم ، نظریه یادگیری اجتماعی می نامند ( نکوئی مقدم و بهشتی فر ، 1385 : 17).
دیدگاه یادگیری اجتماعی بیان می دارد رهبران از طریق الگوسازی ‏، بر رفتار اخلاقی پیروان خود تاثیر دارند. بندورا این حقیقت را روشن ساخت که یک فرد تمی تواند فقط از طریق تجربه مستقیم بیاموزد بلکه می تواند به وسیله مشاهده ی افرادی که الگوی رفتاری هستند و توجه به نتایج رفتار آن ها نیز بیاموزند . رفتار اخلاقی سازمانی مدیون یادگیری اجتماعی پیروان که روزانه رفتارهای رهبرانشان را مشاهده می کنند ، می باشد . رهبران به خاطر موقعیت سلسله مراتبی و اختیار و قدرتی که در سازمان دارند ،‌ منبع مهمی برای رفتارهایی که انتظار می رود به آن پاداش داده شود یا به خاطر آن تنبیه شوند ‏، می باشند . رهبران اخلاقی نقش الگو را دارند . رهبران اخلاقی علاقه مند به درستکار بودن ‏، صادق بودن ، با ملاحظه بودن و منصف بودن با پیروانشان می باشند که همه ی اینها باعث کمک به ایجاد یک محیط کاری عادلانه می باشد. از رهبران اخلاقی همچنین انتظار می رود که رفتار اخلاقی را برای کارکنان به وسیله ابلاغ فعالانه ی استانداردهای اخلاقی ، استقرار تقویت کننده ها ( پاداش ها و تنبیه ها) برای حمایت از این رفتارها روشن سازند. به وسیله ی داشتن رفتارهای فوق الذکر ، رهبران اخلاقی الگوهایی جذاب ‏، موثق و قانونی برای رفتار اخلاقی دیده می شوند و در نتیجه هدف هایی برای تقلید توسط پیروان می گردند (اوگانفرورا ، 2009 : 5 ). بنابراین رهبری اخلاقی قادر است تا از طریق فرآیندهای معطوف به فضاسازی اخلاقی و الگوبرداری بر کارکنان بر تمامی سطوح اثرات خود را به جا گذارد (گل پرور و همکاران ، 1389 : 5).
2-1-2- تعهد سازمانی
2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد
تعهد از نظر لغوی عبارت از به‌کار گرفتن کاری ، به‌ عهده گرفتن ، نگاه داشتن ، عهد و پیمان بستن و در اصطلاح عبارت است از :
1. عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛
2. عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع؛
3. تقبل یا عهدهدار شدن انجام کاری در آینده ( صادقی فر ، 1386 : 37 ).
در لغت نامه ، اغلب در تعریف این واژه چنین آمده است “عهد عبارت است از حفظ چیزی و مراعات آن و به میثاق و پیمانی گفته می شود که رعایت آن لازم باشد ” . همچنین تعهد در زبان فارسی به معنای گردن گرفتن ، شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن تعریف شده است(راهداری شمالی، 1390: 9 ).
در فرهنگ لغت وبستر کلمه (commit) یا (commitment) به وفای به عهد به چیزی یا فردی معنی شده است.
ادبیات رفتار سازمانی بیان واضح تری از تعهد سازمانی ارائه می دهد :
تعهد به افراد قدرت داده و رفتارهایشان را تحت شرایط مختلف تثبیت می کند در نتیجه می توان ابراز کرد که تعهد به سطح بالای وابستگی اجتماعی و روانی افراد به بعضی اشخاص یا اشیاء در زندگی اجتماعی اشاره داشته (الکساندر و تیری ، 1996) و توقعات ، فواید شخصی ، عناصر اخلاقی ، ایثار و وفاداری را در بر می گیرد ( لیو ، 2008 : 118).
شهید مطهری در باره تعهد چنین می‌گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهای است که انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می‌باشد. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته صیانت کند ( اسماعیلی ، 1380 : 67 ) .
سالانسیلک معتقد است تعهد حالتی از شخصیت است که در آن فرد از طریق اقدامات و فعالیت هایی که انجام می دهد محدود و مفید شده و به دلیل انجام همین اقدامات این باور در فرد ایجاد می شود که باید انجام چنین فعالیت هایی را تداوم بخشیده و درگیری موثر خویش را در انجام آن ها حفظ نماید ، یعنی تعهد زمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی کند ( محمدی و رضائیان ، 1386 : 58 ).
هربینک و همکارانش معتقدند که تعهد عبارت است از یک پدیده ساختاری که در نتیجه کنش ها و واکنش های متقابل فرد و سازمان به صورت نوعی اندوخته یا سرمایه گذاری در طول زمان تحقق می یابد ( صمدی و مهدوی خو ، 1388 : 54 ) .
2-1-2-2- انواع تعهد
ایفای وظیفه مدیران در دنیایی مشتمل بر انسان‌ها صورت می‌گیرد. افراد به طور دائم، رفتار، سلوک و کردار مدیر را زیر نظر دارند و از آنچه در مورد ارزش‌های مدیر می‌بینند ، بر اعتقادات و رفتار و کردار آنان اثر می‌گذارد. مدیران ممتاز تأثیری نیرومند و مثبت بر دیگران می‌گذارند زیرا مجموعه‌ای از اعتقادات مثبت یا مجموعه‌ای متناسب از رفتارهای مثبت را در هم می‌آمیزند . این اعتقادات و اعمال «تعهدات» را تشکیل می‌دهند. تعهد حدود مختلفی می‌تواند داشته باشد (دهقان مروست ، 1378 : 48).
تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر ، تعهد مکتبی ، تعهد ملی ، تعهد خویشتن مدارانه ، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می شود :

– تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان بینی به وجود می آید . میزان تعهد فرد به الزامات نگرشی و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می شود .
– تعهد ملی ، همان حس ناشی از وطن دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می دهد .
– تعهد خویشتن مدارانه ، از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتربینی و یا بی توجه به منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند ، لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان ، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می کند.
– تعهد گروهی ، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه ، مشخصه اصلی این نوع تعهد است . تعهد گروهی می تواند در جهت تقویت فعالیت های گروهی و یا پدیده گروه فکری ، عمل کند . خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی، نیاز به حرمت داشتن ، نیاز به اعتماد ، کاهش فشار احساس گناه ، نایل شدن به اهداف غیر رسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق است.
آثار زیان بار گروه اندیشی می تواند شامل مواردی هم چون : توهم آسیب ناپذیری ، گریز از نقد منطقی ، اجتناب از ارزیابی ، یک سونگری و تعصب گروهی ، کلیشه سازی غیر معقول ، اعمال فشار بر اعضاء ، اغماض لغزش ها ، توافق جمعی بی منطق ، نادیده گرفتن اطلاعات مخالف ، مسدود کردن سایر مجاری اطلاعات و تعصب روی کارکرد گذشته و تصمیمات اتخاذ شده باشد (باقری و تولایی ، 1389 : 75 ) .
هرسی و بلانچارد ( 1989 ، به نقل از صادقی فر، 1386 : 43 ) در تحقیقات خود اظهار می‌دارند که مدیران اثربخش در مجموعهای مرکب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند :
1. تعهد نسبت به ارباب رجوع
یک مدیر یا کارمند موفق میتواند تعهد در کار خود را از طریق خدمت کردن به ارباب رجوع و اهمیت قائل شدن برای او نشان دهد . مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می‌دهند ،
یکی انجام خدمت
و دیگری ایجاد اهمیت برای او
2. تعهد نسبت به سازمان
مدیران یا کارکنان مؤثر به سازمانشان افتخار کرده و این افتخار را در رفتار خودشان متجلی میسازند. این مدیران یا کارکنان، تعهد خود را به‌گونه های متفاوتی انجام میدهند و میکوشند تا با ایجاد فضای مناسب سازمانی ، حمایت مدیران عالی و رعایت ارزشهای اساسی سازمان، به این مهم دست یابند ( صادقی فر، 1386 : 43 ).
مدیر مؤثر خود تصویرگر افتخار سازمان خویش است مدیر این تعهد را به گونه‌ای مثبت به سه طریق نشان می‌دهد: خوشنام کردن سازمان، حمایت از مدیریت رده بالا و عمل کردن براساس ارزش‌های سازمان.
خوشنامی سازمان با معرفی دایمی سازمان به گونه‌ای مثبت صورت می‌گیرد. افرادی که از کار خود ناراحت و یا از نام بردن محل کار خویش شرم دارند انگیزه خود را از دست می‌دهند . آنان می‌خواهند که بخش مثبت از یک کار باشند . مدیر ممتاز کسی است که حمایت‌ها را به سوی سازمان جلب و از اظهارات مخرب نسبت به سازمان جلوگیری کند .
حمایت از مدیریت رده بالا از این جهت ضرورت دارد که همه سازمان‌ها برای آنکه وظیفه خود را انجام دهند به وفاداری و صداقت نیازمندند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کاربری اراضی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارزش‌ها، به طور وضوح القاکننده اهمیتی است که بر پایی سازمان به خاطر آن است. یکی از جنبه‌های دشوار تفوق در مدیریت، زندگی کردن براساس معیارهای ارزشی سازمان است، به خصوص وقتی که این ارزش‌ها، هنگام آزمایش به مبارزه دعوت شوند. در سازمانی که دارای مجموعه اعتقادات اساسی، روشن و مشخص است، وظیفه مدیر آن است که به گونه‌ای عمل کند که کنش او با آن اعتقادات اساسی هماهنگی داشته باشد. مدیران واضح‌ترین مدل‌ها از چیزهایی هستند که سازمان‌ها به خاطر آنها برپا شده‌اند. مدیر ممتاز خصوصیات لازم برای مبارزه‌طلبی و تعهد در خویش دارد(دهقان مروست ، 1378 : 49).
3. تعهد نسبت به خود
همواره مدیران یا کارکنان تصویر قوی و مثبتی به دیگران ارائه می‌دهند و در تمامی موقعیتها، به‌عنوان یک نیروی مثبت عمل میکنند ؛ ولی این امر ، نباید با خودخواهی یا خودمحوری اشتباه شود . تعهد ، خود را با نشان دادن استقلال عمل ، کسب مهارتهای لازم برای اعمال مدیریت و پذیرش انتقادهای سازنده مشخص کنند ( صادقی فر، 1386 : 43 ).
4. تعهد نسبت به افراد و گروه کاری
مدیران یا کارکنان موفق به افراد گروه کاری نیز متعهدند و نسبت به آنها تعلق خاطر خاصی نشان میدهند ( همان منبع : 43 ).
مدیران نسبت به کسانی که برای آنها کار می‌کنند ایثار نشان می‌دهند. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیح رهبری به منظور کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان‌دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است. به خصوص سه عمل حیاتی از اجزای تشکیل‌دهنده این تعهد هستند . نشان دادن علاقمندی مثبت و بازشناسی، دادن بازخورد پیشرفتی و ترغیب ایده‌های نوآورانه (دهقان مروست ، 1378 : 49).
5. تعهد نسبت به کار
مدیران یا کارکنان مؤثر ، تلاش میکنند ، با حفظ تمرکز صحیح بر کار ، اهل عمل بودن و روشن کردن اهمیت کار ، به کارهایی که خود و دیگران انجام میدهند ، معنا و مفهوم ببخشند و با متمرکز نمودن توجّه کارکنان دیگر به کار و ارائه هدایتهای لازم آنان ، از انجام موفقیتآمیز امور اطمینان حاصل کنند ( صادقی فر، 1386 : 37).
چنین تعهدی زمانی عملی است که هدف اصلی و صحیح، سادگی و عمل‌گرایی آن حفظ شود و موجب مهم جلوه دادن تکلیف (وظیفه) شود.
در صورتی که این پنج تعهد به طور مستمر انجام گیرند کلید مؤثر مدیریت خواهند شد. مدیر حلقه اتصال اصلی میان هر یک از تعهدات است. مدیر ممتاز ضمن اعمال دیدگاه‌های خود، نباید این پنج تعهد را از نظر دور داشته باشد. مدیر ممتاز در مورد روند پیشرفت و حمایت از تعهدات، فرد اصلی است. مدیر با قبول مسئولیت شخصی و عمل کردن در مقام نیرویی مثبت می‌تواند قویاً در سازمان، مردم آن، وظایف و مشتریان تأثیر گذارد. این مدیران ممتاز تشخیص می‌دهند که تکلیف خود آنان این است که نسبت به مشتری، سازمان، وظایف کلیدی مردم و خودشان تعهد ایجاد کنند . معنای این سخن آن است که برای هر تعهدی باید نگرش‌های مناسب به وجود آورد و علاقه مثبت نشان داد . این کار، وظیفه تک‌تک کارکنان می‌شود و نه وظیفه مدیر تنها . مدیر ممتاز باید خود را به معیارهای این پنج تعهد نزدیک کند و با هماهنگی دیگران برای ایجاد آنها به تلاش و کوشش بپردازد . به وجود آمدن تعهدات ، به کمک فداکاری و خدمت انجام می‌گیرد . وقتی مدیر ممتاز نسبت به زیردستان خود به طور واقعی وفادار باشد زیر دستان نیز نسبت به وظایف خود گذشت و تعهد نشان می‌دهند.(دهقان مروست ، 1378 : 35).
سامرز و برینباوم ( 1998 : 622 ) نیز انواع تعهد مرتبط با کار را به پنج دسته تقسیم کرده اند. از نظر آنها این پنج نوع تعهد یک مجموعه را تشکیل می دهد، اما هر یک از آنها متغیرهای نگرشی مجزایی است که به یک کانون خاص مرتبط است .این پنج نوع تعهد عبارتند از :
1- تعهد به شغل 2- تعهد به سازمان 3- تعهد به گروه کاری 4- تعهد به حرفه 5- تعهد به ارزش های کار.
چلبی (1375 : 85 ) تعهد کار را نوعی تمایل مثبت به رعایت حقوق دیگران در قالب قواعد اخلاقی (اجتماعی) پذیرفته شده درباره کار تلقی می کند و چهار نوع تعهد کاری را از هم متمایز می کند :
1. تعهدرابطه ای 2. تعهد سازمانی 3. تعهد حرفه ای 4. تعهد کاری، که در حقیقت عام ترین، دیرپاترین و بالقوه عمیق ترین شکل تعهد در کار محسوب می شود.
2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی
مفهوم تعهد سازمانی برای اولین بار توسط وایت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و سپس بوسیله بسیاری از محققان از جمله : پورتر ، مودای ، استیرز ، آلن ، می یر و بیکر توسعه داده شد ( دمیرای و کرابای ، 2008 : 139 ) .
بررسی مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت از آن دارد که این موضوع بسیار گسترش یافته است و صاحبنظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه تعهد سازمانی تعاریف مختلفی را از آن ارائه داده اند. هال و همکارانش تعهد سازمانی را فرآیندی می دانند که در آن فرآیند، اهداف فرد و سازمان تا حد زیادی با هم تلفیق گردیده و همنوا می شوند ( اشرفی ، 1374 : 21 ) .
ماودی، پیتر و استیرز (1992) تعهد را عبارت از تعیین هویت شدن با یک سازمان که شامل یک باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش های یک سازمان، میل به صرف تلاش قابل ملاحظه بخاطر سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در عضویت سازمان میشود، می دانند(کانشیرو ، 2008 : 44 ) .
از نظر ویلیامسون و اندرسون نیز تعهد سازمانی عبارتست از شدت و گستردگی مشارکت فرد در سازمان، احساس تعلق به سازمان و شغل و احساس هویت، که وجود ا حساس های مزبور در فرد به ا
فزایش وابستگی گروهی و رفتار شهروندی منجر خواهد شد ( دوستدار، 1385: 75 ).
اردهیم ، وانگ و زیکر (2006 : 959 ) ، تعهد سازمانی را حالتی روانی معرفی می کنند که نوع رابطه کارمند با سازمانش را مشخص می کند و این رابطه شامل استنتاجی برای کارمند است که ادامه عضویت کارمند را در سازمان تعیین می کند .
از نظر چلبی (1375) تعهد یکی از عناصر محوری هر جامعه است و از لحاظ مفهومی در هر مورد از تعهد نوعی ضرورت وجود دارد ; ضرورت برای کسی در انجام دادن چیزی .
مطابق تعریف استیرز و پورتر (1983) تعهد سازمانی به تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان می باشد. در این تعریف تعهد

دیدگاهتان را بنویسید