منابع آب زیرزمینی

دانلود پایان نامه

رودخانه قره چای مهمترین منبع آب سطحی منطقه می باشد که به صورت فصلی است. قره‌چای رودی است که از ارتفاعات استان همدان سرچشمه گرفته و وارد استان مرکزی شده و به دریاچه قم می‌ریزد. این رودخانه از دو رود تشکیل می‌شود و وسعت حوزه آبریز آن حدود ۲۳۹۲۱ کیلومتر مربع است. شاخه جنوب آن از کوه‌های سربند و راسوند و تالاب و عمارت و سراب‌های استان، عباس آباد، کله و نهرمیان سرچشمه می‌گیرد. این شاخه‌ها در محل پل دو آب به هم پیوسته، رود واحدی را به نام چرا یا «شراء» تشکیل می‌دهند که در محدوده شهرستان خنداب قرار دارد و طول آبراهه اصلی آن به 2/71 کیلومتر در این شهرستان می رسد. سرشاخه رودخانه قره چای با نام رودخانه شراء پس از خروج از محدوده استان مرکزی در پایین دست ایستگاه هیدرومتری «جوشیروان» و به نام رودخانه قره چای در راستای جنوب به شمال طی مسیر نموده و در استان همدان پس از اتصال شاخه دیگر به این رودخانه در مسیر غرب به شرق حرکت می نماید و پس از عبور از ایستگاه هیدرومتری خماجین بار دیگر در بخش شمالی استان مرکزی وارد استان می گردد. آبدهی متوسط دراز مدت رودخانه شراء در محل ایستگاه پل دوآب (میانگین 35 ساله):
متوسط سالیانه 4.60m3/s
ماکزیمم سالیانه 8.99m3/s
مینیمم سالیانه0.87m3/s
شاخه غربی این رودخانه که از کوه‌های الوند همدان سرچشمه گرفته در انتهای بخش شراء با رودخانه شراء یکی شده و به طرف ساوه جریان پیدا می‌کند. در شهرستان فامنین رود قوری چای و کاهو چای را دریافت نموده و از روستای قره چای فامنین عبور کرده وارد قره‌چای می شود و پس از گذشتن از دشت ساوه به قمرود پیوسته و به کویر نمک می‌ریزد (http://markazi.doe.ir).
جدول(3-6): آمار رودخانه منطقه
تخلیه سالانه
دبی (لیتر درثانیه)
نوع مصرف
رودخانه
منطقه
27436320
با احتساب مینیمم سالیانه 87/0
کشاورزی
قره چای(شراء)
شهرستان خنداب
ماخذ: اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی، 1390
شکل(3-9): منابع آب سطحی در شهرستان خنداب
3-2-2-2- منابع آب زیر زمینی
منابع آب زیرزمینی این حوزه شامل چاه، چشمه و قنات می باشد که از نظر زمین شناسی دارای منشا مختلفی است. براساس مطالعاتی که در سال1390 صورت پذیرفته تعداد 740 حلقه چاه، 100 رشته قنات و 90 دهنه چشمه که در حال آبدهی بوده و در منطقه مشاهده شده است. در زیر اطلاعات فوق به تفکیک هر بخش ارائه می گردد:
3-2-2-3- وضعیت قنوات منطقه
قنوات به عنوان زهکش طبیعی زمین از نظر منابع تامین آب منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. طبق آمار برداشت شده، در سال به میزان 1576800مترمکعب تخلیه این قنوات می باشد. جدول شماره(3-9) مشخصات قنوات حوزه آبخیز شهرستان خنداب را نشان می دهد.
جدول(3-7): آمار قنات های منطقه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته مدیریت دربارهتحلیل اطلاعات