مقایسه

دانلود پایان نامه

1-6-2-6-2.اثر تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………62
1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63
1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی
2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………69
2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..71
2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….72
2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..72
2-2-1-1.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………75
2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….75
2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-3-1-1. اسقاطی بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………79

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نویسندگان