دسترسی متن کامل – مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

۹۴۰/۵-

۴۴۰/۰-

۰۹۴/۰

۵۶۱/۰-

پرداخت منصفانه

۰۰۰/۰

۷۶۸/۱۸

۲۴۱/۰

۵۳۲/۴

مقدار ثابت

بانک ملت

۰۰۰/۰

۳۵۶/۵-

۴۰۳/۰-

۰۶۹/۰

۳۶۹/۰-

پرداخت منصفانه

متغیر وابسته: مدیریت ارتباط با مشتری

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیونی میباشد که در جدول فوق آمده است.معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
پرداخت منصفانه (۵۶۱/۰-) + ۱۷۶/۵ = مدیریت ارتباط با مشتری(( بانک ملی))
پرداخت منصفانه (۳۶۹/۰-) + ۵۳۲/۴ = مدیریت ارتباط با مشتری(( بانک ملت))
مقدار ضریب بتا در بانک ملی برای متغیر پرداخت منصفانه برابر با ۵۶۱/۰- و در بانک ملت برابر با ۳۶۹/۰- میباشد.آزمون T مربوط به ضریب رگرسیون نیز در جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با ۰۰۰/۰ بوده،در نتیجه پرداخت منصفانه در مدیریت ارتباط با مشتری موثر است.
فرضیه دوم) بین تاثیر میزان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد
جهت بررسی ارتباط و ارائه مدل بین میزان ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن (Y) و مدیریت ارتباط با مشتری (X) پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول ۱۹- برازش مدل رگرسیونی بین ﻣیﺰان ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن و مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعین تعدیل شده