مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی …

متغیر وابسته: مدیریت ارتباط با مشتری

متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیونی میباشد که در جدول فوق آمده است.معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
کیفیت زندگی کاری (۲۳۵/۱-) +۲۷۳/۷= مدیریت ارتباط با مشتری(( بانک ملی))
کیفیت زندگی کاری (۷۴۰/۰-) +۶۷۵/۵= مدیریت ارتباط با مشتری(( بانک ملت))
مقدار ضریب بتا در بانک ملی برای متغیر کیفیت زندگی کاری برابر با ۲۳۵/۱- و در بانک ملت برابر با ۷۴۰/۰- میباشد.آزمون T مربوط به ضریب رگرسیون نیز در جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با ۰۰۰/۰ بوده،در نتیجه کیفیت زندگی کاری در مدیریت ارتباط با مشتری موثر است.
۴-۳-۲- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق
فرضیه اول بین تاثیر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
جهت بررسی ارتباط و ارائه مدل بین پرداخت منصفانه (Y) و مدیریت ارتباط با مشتری (X) پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول ۱۶- برازش مدل رگرسیونی بین پرداخت منصفانه و مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی نام بانک
۳۴۳/۱ ۶۵۶/۰ ۱۸۸/۰ ۱۹۴/۰ ۴۴۰/۰ ملی
۴۹۰/۱ ۴۸۱/۰ ۱۵۷/۰ ۱۶۲/۰ ۴۰۳/۰ ملت

همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برای بانک ملی برابر با (۴۴۰/۰) و برای بانک ملت برابر با (۴۰۳/۰) میباشد.ضریب تعیین بانک ملی(۱۹۴/۰) و بانک ملت (۱۶۲/۰) میباشد و این نشان دهنده آن است که ۱۹% تغییرات پرداخت منصفانه و مدیریت ارتباط با مشتری به بانک ملی و ۱۶% تغییرات به بانک ملت اختصاص داده شده است و میزان تاثیر بانک ملی بیشتر از بانک ملت میباشد.چون مقدار ضریب تعیین، درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر با ۱۸% برای بانک ملی و ۱۵% برای بانک ملت است. با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت لازم برخوردار است.