منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

جدول ۱۲- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری

متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
مدیریتارتباطبامشتری ۲۴/۳ ۶۳۲/۰ ۴۴۳/۰- ۳۰۶/۰

با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که میانگین بعد مدیریت ارتباط با مشتری ۲۴/۳ از ۵ ارزیابی شده است پس باید اینگونه نتیجه گرفت که از ۱۴ گویه برای بعد مدیریت ارتباط با مشتری ۶ گویه بالاتر از حد میانگین قرار دارد و نمرهی ۸ گویه دیگر از حد متوسط پایینتر میباشد.کمترین میانگین گویه بعد مدیریت ارتباط با مشتری به سوال ((مشکل همه مشتریان برای سازمان با اهمیت است.)) تعلق دارد که میانگین این سوال برابر با ۹۴/۲ میباشد و به همین ترتیب،بیشترین میانگین گویه بعد مدیریت ارتباط با مشتری به سوال ((سازمان تلاش دارد ارتباط بلند با مشتریان برقرار کند.)) تعلق دارد که میانگین این سوال برابر با ۶۱/۳ میباشد.همچنین با توجه به جدول بعدی کشیدگی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری برابر با ۳۰۶/۰ میباشد به همین دلیل چون از ۱ کمتر است نشان دهنده کشیدگی کم این مفهوم است،چولگی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری برابر با ۴۴۳/۰- میباشد و چون از ۱ کمتر است به همین دلیل حرکت این مفهوم به سمت نرمال بودن را میرساند. همچنین منفی بودن مقدار چولگی نیز نشان دهنده توزیع نامتقارن میباشد.
 
نمودار شماره ۸- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری
۴-۳- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها
۴-۳-۱- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق
با توجه به نتایج جدول زیر اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا باشد،فرضیه H0 تأیید می شود و درصورتیکه مقدار سطح معنی داری از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضیه Hتأیید می شود.
جهت بررسی میزان تأثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت،که در ادامه به آن پرداخته شده است.
فرضیه اول) بین اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
جهت بررسی ارتباط و ارائه مدل بین کیفیت زندگی کاری (Y) و مدیریت ارتباط با مشتری (X) پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته می شود.
جدول ۱۳- برازش مدل رگرسیونی بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی نام بانک
۷۴۰/۱