مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های …

۸۴۴/۰

۳۹۰/۰

با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که میانگین بعد کیفیت زندگی کاری ۲۷/۳ از ۵ ارزیابی شده است پس باید اینگونه نتیجه گرفت که از ۲۷ گویه برای بعد کیفیت زندگی کاری ۱۴ گویه بالاتر از حد میانگین قرار دارد و نمرهی ۱۳ گویه دیگر از حد متوسط پایینتر یا مساوی با آن میباشد. کمترین میانگین گویه بعد کیفیت زندگی کاری به سوالهای ((تا چه اندازه نحوهرفتار مدیر با کارکنان سازمان منصفانه است؟)) تعلق دارد که میانگین این سوال برابر با ۹۰/۲ میباشد و به همین ترتیب،بیشترین میانگین گویه بعد کیفیت زندگی کاری به سوال ((تا چه اندازه حقوقتان به موقع پرداخت میشود؟)) تعلق دارد که میانگین این سوال برابر با ۸۱/۳ میباشد.همچنین با توجه به جدول بعدی کشیدگی مفهوم کیفیت زندگی کاری برابر با ۳۹۰/۰ میباشد به همین دلیل چون از ۱ کمتر است نشان دهنده کشیدگی کم این مفهوم است،چولگی مفهوم کیفیت زندگی کاری برابر با ۸۴۴/۰ میباشد و چون از ۱ کمتر است به همین دلیل حرکت این مفهوم به سمت نرمال بودن را میرساند.
 
نمودار شماره ۷- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب کیفیت زندگی کاری
۴-۲-۸- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری
جدول ۱۱- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب مدیریت ارتباط با مشتری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

گویه ها کاملا مخالفم مخالفم تاحدی موافقم موافقم کاملا موافقم فراوانی کل میانگین
۱٫ سازمان مشوقهایی برای مشتریان فعلی جهت جذب مشتریان بالقوه فراهم می کند. ۴۴ ۲۳ ۸۰ ۹۰ ۶۳ ۳۰۰ ۳۵/۳
۲٫ سازمان سیستمی برای تعامل با مشتریان از دست رفته دارد. ۳۲ ۶۲ ۹۲ ۶۸ ۴۶ ۳۰۰ ۱۱/۳