مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در …

کیفیت زندگی کاری

۲۷

۷۶۲/۰

مدیریت ارتباط با مشتری

۱۴

۷۹۸/۰

۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش جهت بررسی داد ه های آماری از نر م افزار ۱۸ SPSSاستفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است . در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد،به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه های این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و ضریب تعیین استفاده شده است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه
امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر دادههای جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق است ؛ تجزیه و تحلیل دادهها از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. در ادامه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده در دو قالب آمار توصیفی وآمار استنباطی ارائه میشود.
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۲-۱- جنسیت
جدول ۱- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جنس تعداد درصد
مرد ۲۰۹ ۷/۶۹%
زن ۸۷ ۰/۲۹%
اظهار نشده