مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در …

پرسشنامه [۵۷]یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است . پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها (گویه ها[۵۸] ) است که محقق برای آزمودن هر فرضیه طراحی کرده و پاسخ دهنده با ملاحظهی آن ها پاسخ های لازم را ار ائه خواهد داد . این پاسخ ها، داده مورد نیاز پژوهش را تشکیل میدهند. سؤالهای پرسشنامه را نوعی محرک – پاسخ میتوان محسوب کرد . از طریق سؤال های پرسشنامه میتوان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرارداد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهد آگاهی یافت . باید توجه داشت که در برخی فرهنگ ها با توجه به شرایط اجتماعی، پرسشنامه نمیتواند داده ها را با دقت لازم، همانند یک مصاحبه ی عمیق، بدست دهد . بنابراین برای بالا بردن دقت داده های گردآوری شده توصیه میشود که تکمیل پرسشنامه همراه با سایر ابزارهای گردآوری داده ها صورت گیرد . در غیر این صورت باید داده های حاصله را با قید احتیاط به کار برد.
در این تحقیق از پرسشنامه بسته استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است که پرسشنامه کیفیت زندگی کاری شامل ۵ طیف خیلی زیاد ، زیاد ، تا حدی ،‌کم ،‌خیلی کم می باشد و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری شامل ۵ طیف کاملا مخالف،مخالف،تاحدی،موافق،کاملا موافق می باشد.
پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می باشد :

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  1. نامه همراه : در این قسمت با معرفی موضوع پژوهش، هدف از گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه و ضرورت و اهمیت همکاری پاسخ دهنده بیان شده است. برای این منظور بر محرمانه بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید شده تا پاسخ دهنده گان بدون نگرانی پاسخ سوالات را ارائه دهند.
  2. سوال های (گویه های) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:

الف) سوالات عمومی: این بخش از پرسشنامه مرتبط با ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (شامل جنسیت، وضعیت تاهل، سن و تحصیلات وسابقه کار ) می باشد.
ب) سوالات مرتبط با متغیرهای تحقیق : این بخش از پرسشنا مه متغیرهای تحقیق(مدیریت زمان و عملکرد کارکنان ) را اندازه گیری می کند. متغیرها و سوالات مربوطه در جدول ۳-۲ آمده است.
جدول ۳- ۱ ترکیب سوالات پرسشنامه

متغیر ها ابعاد متغیر ها شماره سوالات
مدیریت کیفیت زندگی کاری ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ ۳-۱
محیط ﮐﺎر اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ۶-۴
تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنیت ﻣﺪاوم ۹-۷
قانونگرایی در سازمان ۱۳-۱۰
وابستگی اجتماعی زندگی کاری ۱۶-۱۴
فضای کلی زندگی ۲۰-۱۷