دسترسی به منابع مقالات : مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک …

۳-۲- روش پژوهش ۴۹
۳-۳ جامعه آماری ۵۰
۳-۴- نمونه آماری ۵۰
۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۱
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه ۵۲
۳-۶-۱- تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه ۵۲
۳-۶-۲- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۵۳
۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری ۵۴

۴-۱- مقدمه ۵۶
۴-۲- آمار توصیفی ۵۶
۴-۲-۱- جنسیت ۵۶
۴-۲-۲- وضعیت تأهل ۵۷
۴-۲-۳- سن ۵۸
۴-۲-۴- سابقه کار ۵۹
۴-۲-۵- نام بانک ۶۰
۴-۲-۶- میزان تحصیلات ۶۱
۴-۲-۷- توصیف گویه های مربوط به بعد کیفیت زندگی کاری ۶۲
۴-۲-۸- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری ۶۴
۴-۳- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها ۶۶
۴-۳-۱- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق ۶۶
۴-۳-۲- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق ۶۸

۵-۱- مقدمه ۸۲
۵-۲- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات) ۸۲
۵-۲-۱- فرضیه های فرعی ۸۳
۵-۳- پیشنهادات ۸۶
۵-۳-۱- پیشنهادات برای سازمان : ۸۶
۵-۳-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۷
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۸۸
ضمائم: پرسشنامه ۸۹
منابع ۹۲
منابع فارسی ۹۲
منابع لاتین : ۹۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب جنس ۵۶
جدول ۲- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل ۵۷
جدول ۳- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سن ۵۸
جدول ۴- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سن ۵۸
جدول ۵- توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب سابقه کار ۵۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است