محتوای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

2-3-8-2- مفهوم سود در گزارشگری مالی
از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم تحقق سود، نتیجه فعالیت حسابداری را بیان می‌کند. ولی به‌عنوان معیار اساسی اندازه‌گیری، همچنان مورد تردید قرار دارد. بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه، تحقیقات تجربی مؤید این مطلب است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد. البته حسابداران چه برای اندازه‌گیری سود و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری، همچنان بر نقش اندازه‌گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل‌گران مالی نیز خواهان اندازه‌گیری آن می‌باشند.
2-3-8-3- مکاتب فکری در زمینه اندازه‌گیری سود
در مورداندازه‌گیری سود نظریه‌ها گوناگون وجود دارد ازنظر بلکویی سه مکتب فکری پیرامون اندازه‌گیری سود وجود دارد:
1- مکتب کلاسیک‌ها
مشخصه‌ی این مکتب، پذیرش واحد اندازه‌گیری پولی و اصل بهای تمام‌شده تاریخی می‌باشد منظور کلاسیک‌ها از سود، سود حسابداری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی است و سود حسابداری را به‌عنوان سود واحد تجاری در نظر می‌گیرد.
2- مکتب نئوکلاسیک‌ها
مهم‌ترین ویژگی این مکتب، پذیرش واحد اندازه‌گیری پول تعدیل‌شده بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها است. منظور نئوکلاسیک‌ها از سود حسابداری، سود حسابداری تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها، می‌باشد.
3- مکتب رادیکال‌ها
استفاده از ارزش‌های جاری مشخصه‌ی این گروه می‌باشد. البته این مکتب به دو شاخه تقسیم می‌شود. در شکل اول این مکتب که حسابداری بر مبنای ارزش‌های جاری خوانده می‌شود، صورت‌های مالی بر اساس ارزش‌های جاری تعدیل شده و بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها تهیه می‌شوند و منظور این گروه از سود حسابداری، سود جاری می‌باشد. در شکل دوم این مکتب، صورت‌های مالی بر اساس ارزش‌های جاری تعدیل شده و بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها نامیده می‌شود. منظور این گروه از سود حسابداری، سود تعدیل شده می‌باشد. (بلکویی، 1383).
2-3-8-4- مزایای سود حسابداری
سود حسابداری که بر مبنای اصول پذیرفته‌شده حسابداری، تهیه‌شده باشد مزایای زیر را دارا می‌باشد.
1- از قابلیت اتکا برخوردار است زیرا بر مبنای درآمدها و هزینه‌های تاریخی اندازه‌گیری شده است.
2- مستند به مدارک و اسناد مثبته می‌باشد و قابلیت رسیدگی دارد.
3- سود حسابداری با تکیه بر اصل تحقق درآمد، محافظه‌کارانه می‌باشد.
2-3-8-5- معایب سود حسابداری
سود حسابداری طرفداران کثیری دارد ولی به دلیل محدودیت‌های متعدد موجود در آن مورد انتقادات زیادی نیز قرارگرفته است ازجمله:
1- مفهوم سود حسابداری تاکنون به نحو آشکاری فرمول‌بندی نشده است.
2- مبنای نظری بلندمدتی برای محاسبه و ارائه سود حسابداری وجود ندارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بعد از انقلاب اسلامی ایران