متغیرهای جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

هیستوگرام و میله ای ارائه می شود و در مرحله دوم که تتجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با بهره گرفتن از آزمون فرضیات تحقیق، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی، گزارشی توصیفی از جنسیت، سن، میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال افراد شده است که این نوع اطلاعات در قالب جداول و نمودارهایی به شرح صفحات بعد، می باشد.

 
 
4ـ 2ـ 1) آمار توصیفی متغیر جنسیت
در جدول (4ـ1 ) خلاصهآمار توصیفی متغیرهای جنسیت شامل میانه و مد نشان داده شدهاند.
جدول (4ـ1) آمار توصیفی متغیر جنسیت
متغیر
طبقات
فراوانی
درصد
میانه
مد
چولگی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عماد فقیه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشیدگی
جنسیت
مرد
123
4/72
مرد
مرد
008/1
995/0-
زن
47
6/27
در شکل (4ـ1) نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت نشان داده شده است.
شکل (4ـ1) نمودار هیستوگرام متغیر جنسیت

4-2-2) آمارتوصیفی متغیر سن
در جدول (4ـ2 ) خلاصهآمار توصیفی متغیرهای سن شامل میانه و مد نشان داده شدهاند.

جدول (4ـ2) آمار توصیفی متغیر سن

دیدگاهتان را بنویسید