مباحث عملیاتی پیش روی واحد فروش در رکود


Widget not in any sidebars

-افزایش ظرفیت تولید جلوتر از افزایش تقاضا به منظور جلوگیری از مشکلاتی چون تمام شدن موجودی ها بهبود سیتم های لجستیکی و کنترل کیفیت برای کاهش زمان تحویل
– تداوم ایجاد کانال های توزیع استفاده از پیشبردهای تجاری دوره ای -برای توزیع گسترده محصول و حفظ ارزش محصول نزد صاحبان فروشگاه ها، تقویت روابط با توزیع کنندگان/ دلالان پرقدرت تر
کاهش جذابیت تعویض نام تجاری برای مشتریان
-طراحی و تولید یک نام تجاری دوم یا یک خانواده محصول دیگر با ویژگی ها یا قیمتی جذابتر برای بخش خاصی از مشتریان فعلی(استراتژی مهاجم کاذب)
-تنوع در محصول یا عرضه محصولات با نام های تجاری مختلف با هدف رفع نیازهای بخش های مشتری متعدد موجود در بازار(توسعه بازار)
-مقابله با تلاش های رقبا برای کاهش قیمت محصولات خود یا انجام اقدامات پیشبردی سنگین تر یا غلبه بر تلاش های آنان- یاتلاش برای پیشگیری از انجام چنین اقداماتی توسط رقبای بالقوه هنگام لزوم و برای حفظ مشتریان و برای کاهش هزینه های واحد(استراتژی مقابله)
تحریک تقاضای گزینشی میان مشتریانی که دیرتر محصول جدیدی را می پذیرند از طریق مقابله مستقیم با محصولات رقابتی یا محصولات موجود
-طراحی و تولید نام تجاری محصول یا خانواده محصول دوم یا ویژگی ها و قیمت های جذاب برای بخش خاصی از مشتریان بالقوه(استراتژی مهاجم کاذب)
-تغییر یا بهبود در محصول برای غلبه یا هم طراز شدن آن بر محصولات رقبا(استراتژی مقابله)
-مقابله با تلاش های رقبا در وضع قیمت های پایین تر بریا محصولاتشان یا اتخاذ اقدامات پیشبردی سنگین تر توسط آنها درصورت لزوم برای حفظ مشتریان و کاهش هزینه های واحد(استراتژی مقابله)
– وقتی منابع شرکت نسبت به منابع در اختیار رقبا محدود است، بررسی عقب نشینی از بخش های بازاری که کوچکترند و کند رشد می کنند به منظور تمرکز روی توسعه محصول و اتخاذ اقامات پیشبردی با هدف جلب بخش های بازار با پتانسیل بالاتر که مورد تهدید رقبا هستند(استراتژی عقب نشینی استراتژیک با انقباض)
موقعیت یابی متمایز در برابر محصولات رقابتی رقبا یا محصولات موجود
-افزایش نام های تجاری یا گسترش خانواده محصولات با هدف تامین نیازهای مشتریان مختلف یا تامین نیازهای بخش های جغرافیایی موجود در بازار(استراتژی توسعه بازار)
-ایجاد کانال های توزیع بی نظیر برای حصول موثر به بخش های خاصی از مشتریان بالقوه(استراتژی توسعه بازار)
-طراحی عملیات پیشبرد فروش و یا تبلیغات چند بعدی با هدف جلب بخش های خاصی از مشتریان بالقوه(استراتژی توسعه بازار)
(منبع: واکر و همکاران، ۱۳۸۳)
۲-۱-۲-۵-۶-مباحث عملیاتی پیش روی واحد فروش در رکود
جدول ۲-۴-فهرست رفتارهای راهبردی در رکود برای فروش
افزایش/ شتاب بخشیدن
برون سپاری
قطع / به تاخیر انداختن
برخورداری از اطلاعات و نیز توافقاتی با شرکای کلیدی در مسیر توزیع
فروش به مشتریان کوچک و فرعی
افزایش تعداد کارمندان

یک مطلب دیگر:
توسعه منابع انسانی