فقهی و حقوقی

دانلود پایان نامه

3-4-3-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….185
3-4-4.در ودیعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
3-4-4-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..187
3-4-4-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….188
3-4-5.در وکالت………………………………………………………………………………………………………………………………………………188
3-4-5-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..188
3-4-5-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….189
3-4-5-2-1.موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………189
3-4-5-2-2.علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………191
3-4-5-2-3.وکالت به مضمون عنه یا ضامن…………………………………………………………………………………………………………192
3-4-5-2-4.ملاحظه:نام یا حساب مدیون…………………………………………………………………………………………………………….192
3-4-6.در رهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….193
3-4-6-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..193
3-4-6-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194
3-4-7.در بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………………………………………………194
3-4-7-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..194
3-4-7-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194
3-4-8.تنبیهات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1.در امور پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..195
3-4-8-1-1.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1-1-1.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1-1-2.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….196

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دخالت