فقهی و حقوقی

دانلود پایان نامه

2-2-5-1-2-5-4.شرط ابراء یا بخشش دین در ابراء یا بخشش دین به خود………………………………………………………………99
2-2-5-1-2-5-5.شرط بخشش دین موضوع ابراء و هبه دین………………………………………………………………………………..100
2-2-5-1-2-5-6.شرط حق رجوع در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………….101
2-2-5-1-2-5-7.ملاحظات:شبهه………………………………………………………………………………………………………………………102
2-2-5-1-2-6.عدم لزوم قصد قربت…………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-5-2-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………103
2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………104
2-2-5-3-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………105
2-2-5-3-2.ملاحظه:میت…………………………………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..108
2-2-5-4-1.متعلق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
2-2-5-4-2.شروط متعلق………………………………………………………………………………………………………………………………….109
2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………113
2-2-5-5-1.ملاحظات:اقباض دین در هبه……………………………………………………………………………………………………………114
2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………116
2-2-5-6-1.آثار ثبت…………………………………………………………………………………………………………………………………………117
2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..118
2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………118
2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..118
2-3-1-1-1.شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………………………………………….119
2-3-1-1-2. اقتضای اصل در ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..119

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجهیز منابع مالی