فرزندپروری مقتدرانه

دانلود پایان نامه

ج) رابطه استبدادی که خود شامل مستقیم و غیر مستقیم و آن هم غیر مستقیم شرطی و استدلال‌گرانه می‌شود.
نکته قابل طرح و تعمق آن که در تمام این شیوه‌های فرزندپروری و ضعیت اقتصادی تقریبا هیچ نقش مهم و مشخصی را ایفا نمی نماید حال آن‌که چگونگی تاثیر وضعیت فرهنگی یا سرمایه‌های فرهنگی خانواده بسیار مشخص و مشهود به نظر می‌رسد. در واقع سطح تحصیلات، وجود مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی نقش مهمی را در اندازه سرمایه‌های فرهنگی خانواده‌ها و به تبع آن در شیوه‌های فرزندپروری دارند. پارسونز نیز معتقد است که در مورد انسان‌ها نظام فرهنگی تاثیر بیشتری نسبت به نظام اقتصادی و اجتماعی برکنش‌های انسان دارند. (یان، 1378)
چنان‌چه فرزندپروری مبتنی بر تقاضا‌ها و پاسخ‌دهی والدین باشد به چهار روش تقسیم می‌گردد:
1) شیوه مقتدرانه
2) شیوه سهل‌گیرانه
3) شیوه مستبدانه
4) شیوه مسامحه‌کارانه
سبک‌های فرزندپروری موفق دارای دو مولفه اساسی هستند:
1) پاسخ‌دهی (صمیمیت و اطمینان بخشی) که به میزان تلاش والدین برای رشد ابراز وجود و استقلال در کودکان، حمایت و اطمینان بخشی به کودکان و توجه به نیازهای آنان اشاره دارد.
2) تقاضاهای والدین (کنترل رفتاری) که به تلاش والدین برای یکپارچگی خانواده و جذب فرزندان در خانواده از طریق داشتن تقاضاهای متناسب با توانایی‌های فرزندان، نظارت بر آنان و وضع مقررات اشاره دارد. (بامرایند، 1997)
«پاسخ‌گو بودن» یا «پذیرش» که با تعابیر مختلفی نظیر عشق، محبت، صمیمیت مطرح است در واقع حاکی از آن دسته از رفتارهای والدین است که بیانگر پاسخگویی به نیازهای فرزندان به ویژه نیازهای روانی آنان و ابراز عواطف گرم به آنان است.
«کنترل کنندگی» که با تعبیرهایی از قبیل مطالبه‌کنندگی، توقع داشتن یا محدود کردن تداعی می‌شود با انضباط همراه است. این بعد از رفتار والدین حاکی از این است که این دسته از والدین بر روی فرزندان کنترل اعمال می‌کنند، قوانین واضحی را وضع می‌کنند و بطور پیوسته این قوانین را اجرا می‌کنند و هم چنین دلیل و منطق این قوانین و محدودیت‌ها را توضیح می‌دهند و از فرزندان توقع دارند که رفتار درستی داشته باشند و بتوانند با ناملایمات مقابله کنند. (لطف ابادی، 1379)
2-24-1. فرزندپروری مقتدرانه
فرزندپروری مقتدرانه با تقاضا‌ها و پاسخ‌دهی بالای والدین مشخص می‌گردد. والدین مقتدر معمولا مقررات سختی برای فرزندان‌شان وضع می‌کنند و بر اجرای آن پافشاری می‌نمایند. آنان فرزندانشان را تشویق می‌کنند که مستقل باشند، علاقه زیادی به پیشرفت فرزندان خود دارند، بازخوردهای مثبتی نسبت به پیشرفت آنان نشان می‌دهند و به پیشرفت تحصیلی فرزندان خود کمک می‌کنند. (لین وفو، 1991)
والدین مقتدر همچنین فرزندان خود را هدایت و کنترل می‌کنند با استدلال منظور خود را روشن و صریح بیان کرده و فرزندان را در دستیابی به اهدافی که خود برای آن‌ها تعیین کرده‌اند، کمک و هدایت می‌کنند و نسبت به موفقیت‌های آن‌ها واکنش مثبت نشان می‌دهند. (بامریند، 1991)
باید توجه داشت که داشتن انتظارات متناسب با توانایی‌های فرزندان همراه با حد معقولی از محبت موجب افزایش پشتکار و خودکارایی فرزندان می‌شود، در صورتی که وجود اقتدار غیر منطقی که براساس میل والدین به تسلط بر فرزند باشد به احساس طردشدگی، پرخاش‌گری و در نهایت افسردگی منجر می‌شود. (کولمن، 1980)
2-24-2. فرزند‌پروری سهل‌گیرانه
فرزند‌پروری سهل‌گیرانه با تقاضاهای کم والدین و پاسخ‌دهی زیاد آن‌ها مشخص می‌شود. والدین سهل‌گیر توجه بیش از حد به فرزندانشان نشان می‌دهند و از آنان انتظارات کمی دارند. این والدین اغلب استقلال و آزادی زیادی به فرزندان می‌دهند، ولی معمولا اهداف و انتظارات روشنی برای فرزندان ترسیم نمی‌کنند. اغلب فرزندان خانواده‌های سهل‌گیر پیشرفت تحصیلی پایین دارند (دورن باش و دیگران، 1987) این والدین فرزندان را به حال خود رها می‌کنند و الگوی مناسبی برای آن‌ها نیستند. گرایش به رفتار‌های ضداجتماعی فرزندان بر اثر این شیوه بسیاردیده می‌شود.
2-24-3. فرزندپروری مستبدانه
فرزندپروری مستبدانه با تقاضاهای بالای والدین و پاسخ‌دهی کم آن‌ها مشخص می‌شود. والدین مستبد انتظارات بسیار بالایی از فرزندان خود دارند و در تعامل با فرزندان عواطف اندکی نشان می‌دهند. این والدین لزومی برای ارائه دلیل جهت دستورات خود نمی‌بینند و بر اطاعت و احترام بی چون و چرای فرزندان تاکید می‌کنند. کاهش عزت نفس، استقلال و خلاقیت و تاخیر در رشد اخلاقی از ویژگی‌های فرزندان خانواده مستبد است. (پیترسون، 1989)
2-24-4. فرزندپروری مسامحه‌کارانه
فرزندپروری مسامحه‌کارانه با تقاضا‌ها و پاسخ‌دهی کم والدین مشخص می‌شود. این والدین کنترل و نظارتی بر فعالیت بر فعالیت‌های فرزندان شان ندارند و گرمی و صمیمیت در این خانواده‌ها بسیار کم است و والدین مسامحه‌کار معمولا از فرزندان خود فاصله می‌گیرند و به نیاز‌ها و تقاضاهای آنان توجه اندکی دارند. البته در مورد این سبک فرزندپروری در مقایسه با سایر سبک‌ها، اطلاعات اندکی در دست است؛ زیرا معمولا این والدین به دلیل عدم مسوولیت پذیری و بی‌توجهی نسبت به فرزندان حاضر نیستند در پژوهش‌هایی که در زمینه فرزندپروری صورت می‌گیرد، مشارکت داشته باشند (مکوبی، 1989)
2-25. پی‌آمدهای شیوه تربیتی منتخب والدین بر فرزندان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل پایان نامه :پایگاه اجتماعی