فرزندخواندگی

دانلود پایان نامه

لزوم شیوه آگاهی و هوشیاری در تحقق عقود
امکان درج شرط خیار در عقود مگر با منع قانونی
عقود تملیکی و عهدی
پذیرش مسئولیت ناشی از عهد شکنی
تا زمانی قبولی صورت نگیرد،تعهد(التزام)انجام نمیگیردو قبل از قبولی،ایجاب قابل انحلال است.
1-3-2-2-2.جدول قواعد عمومی ایقاعات
لزوم یک اراده در زمان ایجاد عمل حقوقی(مهم نیست که بعد از آن یک اراده دیگر موثر باشدمثل وصیت عهدی)
اصل لازم الوفا بودن ، اصل لزوم ایقاعات، اصل صحت به شرط عدم ضرر به دیگران
عدم پذیرش اصل آزادی ایقاعات
اراده کننده دارای قصد فعل و نتیجه می باشد
نفوذ ایقاع منوط به اعلان(و گاهی اعلام آن)
دارا شدن اثر حقوقی در کار ارادی انشاء شده ولی در مقابل نتیجه اخباری اقرار
الف)تقسیم ایقاع:1-بایک اراده واقع میشود و نهاد مستقلی است مانند:طلاق،فسخ،رجوع،تنفیذ،حیازت، مباحات، ابراء و اخذ به شفعه 2-اثر گذاری مستقیم بر حقوق دیگران با یک اراده به وجود می آید و امکان رد از ناحیه مخاطب وجود دارد مانند وصیت عهدی
ب)تقسیم ایقاع:1-معین:نام و احکام آن درج در قانون است مانند:شفعه،طلاق و مباحات2-نامعین: عدم درج در قانون متوسل شدن و قواعد عمومی ایقاعات مانند ایقاعات اذنی3-شبه معین:نام و نفوذ آن در قانون آمده ولی احکام آن در قانون ذکری نشده که باید به قواعد عمومی رجوع کرد مانند:اجازه و رد مالک در معامله فضولی ،اذن عبور و نهادن سر تیر بر روی دیوار
ج)تقسیم ایقاع:1-حقوق عینی : یا سبب تملک مانند:حیازت مباح،حیوان ضاله،تنفیذ و رد و فسخ معاملات یا سقوط حق عینی مانند:اعراض،اسقاط حق:انتفاع و ارتفاق و خیار و حق پژوهش و فرجام و مرور زمان،تملک به شفعه2-حقوق دینی مانند:یا اسقاط حق دینی مانند ابراء یا ایجاد حق دینی مانند:مواد30و132ق.م،وصیت عهدی،وصیت غیر محصور،اثر شرط به سود ثالث(عدم پذیرش)،الزام ناشی از ایجاب،پذیرش نویسی سهام شرکتها 3-حقوق خانواده مانند : طلاق،فسخ نکاح،رجوع شوهر ، رجوع زوجه از فدیه،بذل مدت در نکاح منقطع،فرزندخواندگی و لعان(عدم پذیرش)
اصل حکومت اراده در ایقاع
لزوم اعلام سلامت
ایقاع فضولی غیر نافذ مگر در 3مورد باطل می شود:1-شرط مباشرت شخص معین2-طلاق فضولی و رجوع فسخ نکاح3-انجام اعمالی که فوریت شرط است
اصل عدم ابلاغ اعلام اراده در ایقاع
عدم پذیرش انتقال حق در ایقاع
اهلیت و اختیار داشتن(اصل نیابت پذیری)دارا بودن حق بر رابطه
جهت مشروع و عدم ضرورت بر تسلیم موضوع مگر در شفعه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قانون آیین دادرسی مدنی