شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

دانشگاه بیرجند
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علوم تربیتی

پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته­ علوم تربیتی
(مدیریت آموزشی)
شناسایی و اعتبار یابی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه

استاد راهنما: دکتر محسن آیتی
استاد مشاور: دکتر حسین خنیفر
نگارش:
علی نوفرستی
شهریور ۱۳۹۴

پیشکش به
بزرگ‌مرد عرصه تربیت
شهید ابراهیم هادی
سپاسگزاری
بعد از حمد و سپاس پروردگار بزرگوار و درود بر پیامبر اسلام و خاندان مطهّرش
با تشکر فراوان از:
استاد گران‌قدر، دکتر آیتی، که با راهنمایی‌ها و انتقال انرژی سرشار، راهگشای مشکلات کار بودند.
استاد ارجمند، دکتر خنیفر، که باوجود بُعد مسافت، قبول زحمت مشاوره این کار را فرمودند.
پدر و مادر مهربانم، که با دعای خیرشان، درب‌های بسته را بر رویم باز می‌کنند.
همسر عزیزم، که سختی‌های فراق و دوری مرا تحمل کرد و همیشه در کنارم بود.
چکیده:
امروزه موفقیت سازمان‌ و نهادها نیازمند مدیریتی اثربخش و کارا است؛ که در این میان مدیریت در آموزش‌وپرورش و مدرسه، به‌عنوان نهاد رسمی تعلیم و تربیت، از اهمیت و جایگاه بخصوصی برخوردار است. با توجه به عدم وجود استاندارد برای مدیران مدارس، و از طرفی اهمیت و جایگاه مدارس متوسطه، هدف از این پژوهش شناسایی استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه است. روش پژوهشی نظریه‌ داده‌بنیاد، و ابزار گردآوری داده، مصاحبه نیمه ساختار‌یافته و جامعه آماری مدیران موفق مدارس متوسطه شهرستان مشهد است. ده نفر از مدیران بطور هوشمند و با روش گلوله‌برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، ۲۷ مؤلفه از استانداردهای شغلی در پنج بُعد روابط انسانی، وظایف مدیریتی، بینش و نگرش، رشد و پیشرفت مدرسه، و نیازهای فردی، دسته‌بندی شد. اهمیت روابط انسانی در مدیریت مدارس متوسطه به‌عنوان مقوله اصلی و بقیه مؤلفه‌ها در ارتباط با آن تعریف گردید و درنهایت مدل استانداردهای شغلی مدیران مدارس متوسطه به دست آمد.
واژگان کلیدی: استانداردهای مدیریت، مدیران مدارس، شاخص‌های ارزیابی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهش ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله و ضرورت پژوهش ۳
۱-۳ اهداف پژوهش ۶
۱-۳-۱ هدف کلی پژوهش ۶
۱-۳-۲ اهداف جزئی پژوهش ۶
۱-۴ سؤالات پژوهش ۶
۱-۵ تعاریف اصطلاحات پژوهش ۶
۱-۵-۱ استاندارد ۶
۱-۵-۲ استاندارد شغلی ۷
۱-۵-۳ شایستگی ۷
۱-۵-۴ شایستگی مدیران ۸
۱-۵-۵ شایستگی شغلی ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۹
۲-۱ شایستگی‌ها و استانداردهای مدیران آموزشی ۱۰
۲-۲ استانداردسازی ۱۷
۲-۲-۱ اصول استانداردسازی ۱۷
۲-۲-۲ انواع استاندارد ۱۸
۲-۲-۳ روش‌های استانداردسازی ۱۹
۲-۲-۴ مبانی نظری مدل استانداردسازی ۱۹
فصل سوم: روش‌شناسی ۲۲
۳-۱ مرحله اول: سؤالات و فرضیات ۲۳
۳-۲ مرحله دوم: جمع‌ آوری داده‌ها ۲۴
۳-۲-۱ جامعه و نمونه ۲۵
۳-۲-۲ مصاحبه ۲۸
۳-۲-۳ مطالعه کتابخانه‌ای ۲۹
۳-۳ مرحله سوم: کدگذاری باز ۳۰
۳-۴ مرحله چهارم: کدگذاری محوری ۳۲
۳-۵ مرحله پنجم: کدگذاری انتخابی ۳۳
۳-۶ مرحله ششم: مدل‌سازی ۳۴
۳-۷ آزمون نظریه ۳۵
فصل چهارم: یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری ۳۶
۴-۱ مقدمه ۳۷
۴-۲ سؤال اول پژوهش ۳۷
۴-۲-۱ کدگذاری باز ۳۷
۴-۲-۲ کدگذاری محوری ۴۵
۴-۲-۳ کدگذاری انتخابی ۵۹

 

برای

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *