شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازی، الهه (1385). “روش‌های تحقیق در علوم رفتاری”. تهران، انتشارات آگاه.
باقرزاده، سعید (1382). “تبیین الگوی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه ‌تحقیقات مالی، سال پنجم، شماره‌ی 16: صص 47-23.
بختیاری، پرویز (1377). حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران. سازمان مدیریت صنعتی.
بدری، احمد و ایمنی فر، محمد (1390). “تحلیل واشکافانه ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران“. مطالعات تجربی حسابداری مالی، تابستان 1390، شماره 30.
بروکز، کریس (1389). “مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در علوم مالی”. ترجمه دکتر احمد بدری، جلد اول، تهران، انتشارات نص، چاپ اول.
بریگام، گاپنسکی (1382). “مدیریت مالی میانه”. ترجمه علی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه.
بریگام، یوجین اف و ارهارت، مایکل (1387)، “مدیریت مالی در تئوری و عمل (2)”. ترجمه علیرضا فرهانی، انتشارات ترمه.
بلکویی، ریچارد و مایرز، استیوارت (1383). “مدیریت مالی”. ترجمه و اقتباس سعید باقرزاده، جلد اول، تهران، انتشارات زرین‌کوب.
پارسایان، احمد (1389)، “مبانی آمار ریاضی”، چاپ نهم، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.
پورحیدری، امید (1374). “بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران “. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.
تهرانی، رضا (1387)، “مدیریت مالی: شرح درس، مثال‌های آموزشی و نکات کاربردی”. چاپ چهارم، انتشارات نگاه دانش.
تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر (1389). “فرهنگ مالی و سرمایه‌گذاری”. تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
جونز، چارلزپی (1384). “مدیریت سرمایه‌گذاری”. ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش، انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.
حاجی‌زاده، الهام و مهرمنش، حسن (1392). “بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه‌ی بهینه و تغییر عوامل تعیین کننده‌ی ساختار سرمایه هدف در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار”. علوم اجتماعی، پژوهش‌های علوم انسانی، مهر، سال پنجم، شماره‌ی 24.
حجازی، رضوان و خادمی، صابر(1392). “تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. پژوهش‌های حسابداری مالی دوره 5, شماره 2، سال پنجم، شماره دوم.
حسینی، مهدی (1390). “آزمون تعدیل ساختار سرمایه هدف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
خالقی مقدم، حمید و باغومیان، رافیک (1385). “مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه”. پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم.
خشنود، سمیرا (1384). “بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران”. کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
خلیفه سلطانی، سید احمد و ساعدی، رحمان و اخلاقی، حسن علی (1390). “بررسی تأثیر ویژگی‌های خاص شرکت و ابزارهای راهبردی شرکتی بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت”. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال چهارم، شماره 19، زمستان 91، صفحات 135-112.
راعی، رضا و سعیدی، علی (1391). “مبانی مهندسی مالی و مدیریت نااطمینانی”. تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، پاییز.
رهنمای رودپشتی، فریدون (1387). “مدیریت مالی راهبردی”، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
سعیدی ولاشانی، علی (1387). “سود و زیان جامع”. مجله حسابرس، بهار، شماره 40. صص 76 تا 84.
سوری، علی (1391). “اقتصادسنجی همراه با کاربرد آن در نرم‌افزار “eviews7. تهران، نشر فرهنگ شناسی، چاپ پنجم، ویرایش چهارم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رفتارهای ضد اجتماعی