شرط حفظ مالکیت

دانلود پایان نامه

3-4-8-1-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….198
3-4-8-2.در قتل خطایی، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..199
3-4-8-3.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..199
3-4-8-4.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………200
3-4-8-5.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………201
3-4-8-6.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..202
3-4-8-6-1. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..202
3-4-8-6-2. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….203
3-4-8-7. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..204
3-4-8-8.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..204
3-4-8-9.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………205
3-4-8-10.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..205
3-4-8-11. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………206
3-4-8-12.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………207
3-4-8-13.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….207
3-5.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208
فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث
4-1.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….213
4-1-1.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213
4-1-2.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..215
4-2.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………220
4-3.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….224

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   الگوی‎های چند بعدی تعهد سازمانی و راهکارهایی جهت رشد ان