شرایط اختصاصی

دانلود پایان نامه

برای اینکه مالکیت مافی الذمه تحقق پذیرد و تعهد ساقط شود وجود شرایط زیر لازم است:
1-اتحاد دو وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص
2-جمع آمدن دو وصف در یک دارایی
3-آزاد بودن طلب
4-قبول ترکه
5-تأدیه دیون مورث
1-6-2-4-3.اثر مالکیت مافی الذمه
مالکیت مافی الذمه مانند اسباب دیگر، سبب سقوط تعهد است. در اثر مالکیت مافی الذمه و اجتماع دو عنوان داین و مدیون در شخص واحد، تعهد، رکن اصلی خود، یعنی تعدد طرف را از دست می دهد و زایل می شود. مالکیت مافی الذمه، هر چند در ردیف سایر اسباب در قانون مدنی وسیله سقوط تعهد معرفی شده است، ولی از حیث آثار، در حکم ایفای تعهد است، نه ابراء. (همان:197)
اگر مضمون له(متوفی)مورث ضامن باشد،بر اساس منشا قهری ضامن مالک مافی الذمه می شود و حق رجوع به مضمون عنه خود را دارد،اگر مضمون له،ذمه ضامن را هبه کند،بر اساس منشا ارادی ،ضامن مالکیت مافی الذمه شده و حق رجوع به مضمومن عنه خود را دارد.اگر مضمون له،ضامن را ابراءکند،ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد چون اثر ابراء،اسقاط ولی اثر مالکیت مافی الذمه ، زوال تعهد است که در حکم پرداخت دین از سوی ضامن به حساب می آید.
1-6-2-5. تبدیل تعهد
تبدیل تعهد عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر. به این ترتیب، تعهد پیشین نابود می شود و تعهد جدیدی به جای آن به وجود می آید.قانون مدنی مقررات تبدیل تعهد را در مواد 293و292 بیان کرده است.یک معاوضه ای است که ماهیت آن قرارداد معوض و عمل حقوقی تبعی و رضایی است. در حقیقت تبدیل تعهد،تحقق یک معاوضه بوده است نه پیدایش تعهد جدید بدون ارتباط با وجود تعهد دیگر.
1-6-2-5-1.موارد تبدیل تعهد
تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود(ماده 292ق.م):
1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدبل دین:الف)بوسیله تبدیل مورد تعهد.ب) بوسیله تبدیل سبب تعهد
2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدبل مدیون:الف)با موافقت مدیون.ب)بدون موافقت مدیون.
3-وقتی که متعهدله مافی الذمه متهد را به کسی دیگر منتقل نماید:الف)سقوط تعهد سابق.ب)سقوط تضمینات تعهد سابق.
1-6-2-5-2.شرایط و آثار تبدیل تعهد
الف)شرایط:تبدیل تعهد علاوه برشرایط عمومی قراردادها (ماده190 ق.م) دارای شرایط اختصاصی عبارتند از وجود تعهد صحیح قبلی ، پیدایش تعهد جدید و تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان اعم از موضوع تعهد ، منشأ(متعهد و یا متعهد له تعهد)نیز می باشد.
ب)آثار:از آنجا که در تبدیل تعهد، برخلاف انتقال دین یا طلب، تعهد اول از بین می رود و تعهدی جدید جانشین آن می گردد به مراتب تبدل تعهد تغییر توابع تعهد را نیز به دنبال خواهد داشت.پس آثار قابل انتظار عبارتند از: 1-سقوط تعهد اول2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول3- پیدایش تعهد جدید.
در تبدیل تعهد،تمام اصول و توابع تعهد سابق ازبین می رود و تعهد جدید جانشین آن می گردد ولی در هبه طلب به مدیون،چون انتقال طلب یکی از لوازم آن به حساب می آید و مقتضی انتقال،حفظ فروع و آثار و احکام طلب را به دنبال دارد.توابع تعهد(طلب)هیچ تغییری نمی کند و با همان وضعیت منتقل می شود و به دلیل ایجاد مالکیت مافی الذمه ارادی،مدیون بری می شود.ولی در ابراء،تمام توابع تعهد به دلیل ماهیت ابراء،ساقط می شود و اثر خود را از دست می دهد و چیزی جانشین آن نمی گردد.
1-6-2-6. تهاتر
قانون مدنی تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و مواد 299-294 را به آن اختصاص داده است. تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفای تعهد است ؛ زیرا با تحقق آن بستانکار به حق خود می رسد و ذمه بدهکار نسبت به دین بری می گردد. تهاتر که وسیله سقوط تعهدات است و بطور کلی تاسیس تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   محرومیت از حقوق اجتماعی