سیستم ایزو

سیستم ایزو

درست است که کل مسائل مطرح شده در استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت خود یک سیستم مدیریت مدرن می باشد و همچنین این استاندارد در پی استقرار و پیاده سازی سیستمی است که به مدیریت تمامی فعالیت های سازمان بپردازد اما همین که واژه ی کیفیت در انتهای واژه ی سیستم مدیریت می آید این سیستم قدری اختصاصی می شود. بندهایی از استاندارد که مرتبط با مبحث سیستم ها و روش ها می باشد در زیر آمده است.

  • بند ۱-۴ – سیستم مدیریت کیفیت
  • بند۲-۴ – کنترل مستندات و مدارک
  • بند۵-۵ – مسئولیت، اختیارات و ارتباطات
  • بند ۶-۲ – منابع انسانی
  • بند۷-۵ – تولید و ارائه خدمات
  • بند ۸-۲ – پایش و اندازه گیری
  • بند ۸-۴ – تحلیل داده ها
  • بند ۸-۵ – اقدام اصلاحی

مفاهیم، اصول،‌ الزامات و بایدهای ارائه شده در بندهای فوق به صورت مشخصی منطبق بر اجرای سیستم مدیریت برای یک واحد اقتصادی و یک کسب و کار می باشد. به عنوان مثال در بند ۴-۱ یعنی الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد بیان می کند که سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد کرده و به طور مداوم اثربخشی آن را بهبود دهد. استاندارد، سپس به مبحث فرآیندها می پردازد و بیان می دارد که سازمان باید فرآیندهای لازم را مشخص نموده، تعامل و توالی این فرآیند ها را تعیین کرده و معیارهای مورد نیاز جهت حصول اطمینان از این که هم اجرا و هم کنترل این فرآیندها اثربخش هستند را تعیین کند، منابع و اطلاعات لازم را تامین کند و برای دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده اقدامات لازم را انجام دهد.

این بند به طور خاص و واضح بیان می کند که سازمان بایستی در زمینه ی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تقریبا همه کار بکند. اما این مسئله ی مهم تقریبا یک بار و معمولا توسط مشاور در ابتدای پروژه ی طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت مورد توجه قرار می گیرد و پس از اخذ گواهینامه، سازمان ها کمتر به این بند مهم و اساسی توجه می کنند.

درست است که سازمان ها مطابق الزامات این سیستم دست به طراحی ساختار زده، فرآیندها را تعریف می کنند، روش های اجرایی را جهت توصیف نحوه ی اجرای فعالیت های عمده ی سازمان تدوین می نمایند، شرح وظایف برای پرسنل می نویسند و دستورالعمل های کاری را تدوین می نمایند، اما در ادامه کمتر نسبت به بازنگری و بهبود روش های انجام کارها توجه نشان می دهند. در حالی که مطابق همین بند ۴-۱ ، استاندارد می گوید که بایستی نسبت به بهبود مداوم و مستمر این فرآیند ها، اقدام شود.

حتی در سازمان ها و شرکت هایی که هیچ سیستم مدیریت کیفیتی، پیاده سازی نشده است، ضرورت پرداختن به بحث سیستم ها و روش ها کاملا وجود دارد.