سکونتگاه های روستایی

دانلود پایان نامه

جدول(3-50): مساحت بهره برداری های تحت پوشش شرکت های تعاونی تولید روستایی
مساحت اراضی آبی و دیم تحت پوشش تعاونی ها ( هکتار )
مساحت باغات تحت پوشش تعاونی ها
( هکتار )
مساحت کل اراضی زراعی و باغی تحت پوشش تعاونی ها
( هکتار )
مساحت اراضی آبی
مساحت اراضی دیم
نسبت زیرکشت آبی به کل اراضی (درصد)
نسبت زیرکشت دیم به کل اراضی (درصد)
14630
14630
10130
4500
24/69
76/30
ماخذ: مرکز تعاون روستایی استان مرکزی، 1391
3-4- 1-2- بخش صنعت(صنایع تبدیلی)
معمولا سیاست های ایجاد و گسترش صنایع و کارخانجات تولیدی در هر زمینه مبتنی بر مزیت های نسبی و ظرفیت موجود در هر منطقه اتخاذ می شود و از آنجایی که عمده فعالیت غالب در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب کشاورزی می باشد، لذا مجموعه ای از صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با این ظرفیت باید در این شهرستان استقرار یابد. در این بین، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، افزایش سطح درآمد روستاییان، بالا بردن بهره‌وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی نیز به‌عنوان جزئی از فرآیند توسعه روستایی ایفای نقش می‌کند. وضعیت عمومی شهرستان خنداب نشان از ضعف گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با مزیت نسبی و پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی دارد. درحال حاضر 3 کارخانه در سطح شهرستان در گروه های فعالیتی باغی و دام طیور مشغول به فرآوری محصولات کشاورزی هستند که در مقایسه با ظرفیت های تولیدی منطقه رقم ناچیزی می باشد(جدول شماره 3-51). ضمن اینکه، خلاء شکل گیری زنجیره تولید تا مصرف در بخش کشاورزی شهرستان خنداب حس می شود و بخش های مختلف استاندارسازی، درجه بندی، فرآوری، بسته بندی و تبدیل محصولات کشاورزی در این منطقه ایجاد نشده است.
جدول(3-51): صنایع تبدیلی شهرستان خنداب
نام روستا/شهر
سال صدور
نام گروه
نام محصول

این مطلب مشابه را هم بخوانید :