سکونتگاه های روستایی

دانلود پایان نامه

ماخذ:سرشماری عمومی نفوس مسکن1390
شکل(3-13): توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان مرکزی
ماخذ: نگارنده
3-3-2- تحولات جمعیتی منطقه
جمعیت کل شهرستان(طبق سرشماری سال 1390) 58262 نفر که 12479 نفر معادل 4/21 درصد جمعیت شهری و 45783 نفر معادل 6/78 درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهند و تراکم جمعیت 6/42 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. بعد خانوار در سطح شهرستان در سال 1390 برابر 4/3 نفر بوده است. بطورکلی، شهرستان خنداب از لحاظ ساختار جمعیتی در موقعیت ویژه ای قرار گرفته است. وضعیت توزیع جمعیت در مناطق روستایی و شهری شهرستان خنداب درست برعکس وضعیت عمومی استان می باشد و میزان جمعیت ساکن در مناطق روستایی برتری قابل توجهی نسبت به جمعیت ساکن در مناطق شهری دارد و الگوی سکونتگاهی شهرستان را در قالب مرکزیت جمعیت روستایی عرضه می دارد. چنین توزیعی اهمیت ساختار اقتصادی روستا را در توسعه شهرستان می رساند و تمامی رویکردهای اتخاذی را به سمت تثبیت جمعیت مناطق روستایی در منطقه هدایت می کند تا از ظرفیت های موجود در سکونتگاه های روستایی استفاده کرده و شهرستان را در راستای توسعه قرار دهد. جمعیت کل شهرستان خنداب در سرشماری عمومی 1375 معادل 53426 نفر بوده که در سرشماری عمومی سال 1385 معادل 59112 نفر و در آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 1390 عدد 58262 نفر را نشان می دهند. روند تحولات جمعیتی شهرستان در طی دوره 75- 1385 نشان از افزایش جمعیت و طی دوره سرشماری 85- 1390 اندکی کاهش یافته و تا حدودی بیانگر ثبات جمعیتی منطقه است. ضمن اینکه نرخ رشد جمعیت آن تقریبا نزدیک به صفر یعنی 007/0 است که از میانگین کشوری 29/1 در سال 1390خیلی پایین است.
شکل(3-14): توزیع جمعیت شهری و روستایی در شهرستان خنداب
ماخذ: نگارنده
در این بین، دهستان اناج با جمعیتی برابر با 11311 نفر و 4/19 درصد بیشترین سهم را در میزان جمعیت شهرستان به خود اختصاص داده و دهستان سنگ سفید با جمعیتی برابر با 8872 و 2/15 درصد کمترین سهم را در بین دهستان های شهرستان دارد. توزیع جمعیت در بین دهستان های شهرستان بجز دهستان های جاورسیان و اناج تقریبا به صورت یکسان می باشد و میزان آن به 15 درصد از کل جمعیت شهرستان می رسد.
جدول(3-21): جمعیت شهرستان خنداب به تفکیک دهستان در سالهای1385 و 1390
منطقه
جمعیت شهرستان خنداب به تفکیک دهستان در سال 1385
جمعیت شهرستان خنداب به تفکیک دهستان در سال 1390
نرخ رشد
جمعیت
خانوار
بعد خانوار
درصد جمعیت
جمعیت
خانوار
بعد خانوار
درصد جمعیت
شهرستان خنداب
59112
15075
9/3
100

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عدم اطمینان