سکونتگاه های روستایی

دانلود پایان نامه

ب- روش پیمایشی: پس از ارزیابی دیدگاه های صاحب نظران و تنظیم رهیافت های نظری تحقیق، فرضیات و سوالات تحقیق، پرسشنامه لازم تدوین و جامعه نمونه انتخاب و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری تحقیق بهره برداران کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب را در استان مرکزی در بر می گیرد. شهرستان خنداب با مساحت حدود 1365 کیلومتر مربع در طول جغرافیایی //4 / 15 o 49 شرقی و عرض جغرافیائی //1 / 40 o 34 شمالی واقع شده و از شمال به شهرستان کمیجان، از شرق به شهرستان اراک، از جنوب به شهرستان شازند، از غرب به استان همدان محدود می شود. این شهرستان تا سال 1386 بخشی از شهرستان اراک به شمار می رفت. پس از این زمان به عنوان شهرستان جدید وارد نقشه جغرافیای استان شد. شهرستان خنداب دارای 2 شهر، 2 بخش، 5 دهستان، 58262 نفر جمعیت و 81 روستا می باشد. بر اساس سرشماری کشاورزی سال 1382 شهرستان خنداب دارای 10243 بهره بردار کشاورزی بوده که 8544 بهره بردار (9/69 درصد) از آن مربوط به بهره برداران کشاورزی مناطق روستایی می باشد و جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهد. با توجه به گستردگی جامعه آماری و تعداد سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب، در این تحقیق از روش نمونه گیری ترکیبی چند مرحله ای استفاده شده است که شامل چهار مرحله می باشد:
مرحله اول: تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
t=96/1 d=05/0 p=5/0 N=243/1 n=370
مرحله دوم: تعیین حجم نمونه روستاهای مورد نظر با استفاده از فرمول حجم اولیه نمونه
مرحله سوم: تعیین تعداد روستاهای مورد نظر از هر طبقه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نسبی و فرمول انتساب متناسب
m= حجم نمونه هر یک از طبقات
n= حجم نمونه
mi= جامعه آماری هر یک از طبقات
Mi= جامعه آماری کل
– طبقه بندی روستاهای مورد نظر در قالب تقسیمات کشوری دهستان و ویژگی های طبیعی(حاشیه رودخانه، دشتی، پایکوهی و کوهستانی) منطقه مورد مطالعه
– تعیین تعداد سکونتگاه های روستاهای مورد نظر از هر طبقه براساس فرمول انتساب متناسب
– مشخص کردن اسامی هریک از سکونتگاه های روستایی در طبقات خود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به قرار جدول زیر:
جدول (1-10): طبقه بندی روستاها
دهستان
روستا
حاشیه رودخانه
دشتی
پایکوهی
کوهستانی
اناج
گوشه سفلی
*
گوشه علیا

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سکونتگاه های روستایی