سکونتگاه های روستایی

دانلود پایان نامه

جدول(4-1-12): امتیاز گویه های الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی 189
جدول(4-1-13): اهمیت اوزان شاخص های سرمایه گذاری دولت در بخش تولید کشاورزی 190
جدول(4-1-14): اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در شهرستان خنداب 191
جدول(4-1-15): عملکرد برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب 191
جدول(4-1-16): میانگین عملکرد برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی و نتایج آزمون t برای تحلیل معناداری آن 192
جدول(4-2-1): تفاوت میانگین های توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی 195
جدول(4-2-2): سطح بندی توسعه بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب 195
جدول(4-2-4): مقایسه میانگین های روستاهای همگن براساس توان طبیعی و اکولوژیکی 198
جدول(4-2-5): تفاوت میانگین های سطح زیر کشت و میزان تولید در گروه های مختلف مناطق همگن 199
جدول(4-2-6): مقایسه میانگین های روستاهای همگن براساس برنامه ریزی تجهیز زیرساخت های کشاورزی و خدمات روستایی 200
جدول(4-2-7): تفاوت میانگین های سطح زیر ساخت های کشاورزی و خدمات روستایی در مناطق همگن 201
جدول(4-2-8): تفاوت میانگین های ساختار سنی و دانش و مهارت فردی در مناطق همگن 201
جدول(4-2-9): تحلیل همگونی روستاهای دشتی موجود در منطقه همگن 2 با روستاهای کوهستانی 201
جدول(4-2-10): تفاوت میانگین های توسعه کشاورزی در دهستان ها 202
جدول(4-2-11): سطح بندی توسعه کشاورزی 202
جدول(4-2-12): نتایج شبکه عصبی مصنوعی 204
جدول(4-2-13):ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر معیارها بر سطح توسعه کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی آنها 204
جدول(4-2-14): تاثیر ابعاد عوامل طبیعی بر توسعه کشاورزی 204
جدول(4-2-15): نتایج شبکه عصبی مصنوعی 205
جدول(4-2-16):ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر معیارهای طبیعی بر سطح توسعه کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی آنها 205
جدول(4-2-17):آزمون همبستگی ارتباط منابع خاک و میزان توسعه کشاورزی 206
جدول(4-2-18): اهمیت اوزان شاخص های منابع خاک در کشاورزی 206
جدول(4-2-19): آزمون همبستگی ارتباط منابع آب و میزان توسعه کشاورزی 207
جدول(4-2-20): اهمیت اوزان شاخص های منابع آب در کشاورزی 208
جدول(4-2-21): آزمون همبستگی ارتباط شرایط آب و هوایی و میزان توسعه کشاورزی 209

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   با فروشگاه دیکاردو، آسان‌تر جم‌، سکه و گیفت بازی‌های آنلاین را خریداری کنید