سکونتگاه های روستایی

دانلود پایان نامه

4-2- 4- 4- عوامل زیستی(خسارت زا) و توسعه کشاورزی 210
4-2-5- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی ابعاد تاثیرگذار الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی(عوامل نهادی) 212
4-2-6- تحلیل عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی 218
4-2-6-1- مقایسه میزان اهمیت نسبی ابعاد عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی 220
4-2-6-1-1- تحلیل سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش های مختلف کشاورزی 220
4-2-6-2- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در فرایند تولید 221
4-2-6-2-1- زیرساخت های عمومی و میزان توسعه کشاورزی 222
4-2-6-2-2- انتشار نوآوری و تجهیزات جدید و میزان توسعه کشاورزی 224
4-2-6-2-3- بهره وری منابع آب و میزان توسعه کشاورزی 227
4-2-6-2-4-آموزش و ترویج و میزان توسعه کشاورزی 229
4-2-6-2-5- اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی 231
4-2-6-2-6- جذب سرمایه و میزان توسعه کشاورزی 233
4-2-6-2-7- بازاررسانی و بازاریابی و میزان توسعه کشاورزی 235
4-2-6-3- تحلیل تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در بخش کشاورزی 237
4-2-6-4- تحلیل عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در فرایند تنظیم ترتیبات قیمتی بازار 239
4-2-6-4-1- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و میزان توسعه کشاورزی 239
4-3- آزمون فرضیات تحقیق 243
4-3-1- فرضیه اول: 243
4-3-2- فرضیه دوم: 245

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 250
5-2- پیشنهادات 258
فهرست جداول
عنوان صفحه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظام اخلاقی