ساختار کلی شبکه عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه

جدول(4-2-48): آزمون همبستگی ارتباط بازاررسانی و بازاریابی و میزان توسعه کشاورزی 235
جدول(4-2-49): اهمیت اوزان شاخص های بازاررسانی و بازاریابی 236
جدول(4-2-50): آزمون همبستگی ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعه کشاورزی 237
جدول(4-2-51): تفاوت میانگین های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار 239
جدول(4-2-52): اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار 239
جدول(4-3-1): آزمون همبستگی ارتباط عوامل طبیعی و میزان توسعه کشاورزی 243
جدول(4-3-2): آزمون همبستگی ارتباط عوامل نهادی دولت و میزان توسعه کشاورزی 245
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل(1-9): الف) ساختار کلی شبکه عصبی مصنوعی، ب) نرون عصبی با تعداد r ورودی 31
شکل(2-1): تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه(به قیمت های ثابت سال 1376) 54
شکل(2-1): چارچوب مفهومی و عملیاتی پژوهش 108
شکل(3-1): موقعیت سیاسی شهرستان خنداب 111
شکل(3-2): دهستان های شهرستان خنداب 112
شکل(3-3): روستاهای شهرستان خنداب 114
شکل(3-4): فشردگی روستاهای شهرستان خنداب 115
شکل(3-5): ناهمواری های شهرستان خنداب 116
شکل(3-6): بافت خاک شهرستان خنداب 118
شکل(3-7): فرسایش خاک در شهرستان خنداب 119
شکل(3-8): کاربری اراضی در شهرستان خنداب 120
شکل(3-9): منابع آب سطحی در شهرستان خنداب 122
شکل(3-11): توزیع جغرافیایی بارندگی در شهرستان خنداب 126
شکل(3-12): توزیع جغرافیایی تبخیر در شهرستان خنداب 131
شکل(3-13): توزیع جغرافیایی دما در شهرستان خنداب 134
شکل(3-13): توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان مرکزی 137

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف کار گروهی؛ ساختار گروه و مراحل تکامل گروه از نظر تاکمن