ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه

: یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت کسری مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
3-3-5- متغیرهای مجازی
فرضیه ثابت پارامترها را می‌توان با استفادبه از متغیرهای مجازی نیز انجام داد.
(3-18)
بدین منظور فرض کنید که مدل (3-48) را داشته باشیم. کل دوره مورد مطالعه را به دو دوره تقسیم می‌کنیم که دوره اول شامل مشاهده و در دوره دو م شامل مشاهده می‌باشد . مدل (13-11) بیانگر رگرسیون مقید است که برای کل دوره برآورد می‌شود. اما رگرسیون غیرمقید را برای کل دوره به صورت زیر تعریف می‌کنیم:
(3-19)
متغیر مجازی است که مقدار آن در دوره اول برابر با 1 و در دوره دوم برابر با صفر است. اگر قید را اعمال کنیم، معادله (3-50) تبدیل به (3-51) خوا هد شد. اگر ضرایب در طی دوره اول و دوم ثابت باشند، در این صورت ضرایب ، و از نظر آماری معنادار نخواهد بود.
(3-20) : دوره اول
(3-21) : دوره دوم
در مدل های شماره سوم و چهارم از متغیر های مجازی برای سادگی و بالاتر بودن میزان مشاهدات از متغیر های مجازی زیر استفاده شده است:
: متغیر ساختگی در شرایطی که اهرم واقعی بالاتر از هدف باشد برابر با یک و اگر پایین تر از هدف باشد صفر می‌باشد.
: متغیر ساختگی در شرایطی که اهرم واقعی پایین تر از هدف باشد برابر با یک و اگر بالاتر از هدف باشد صفر می‌باشد.
: یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت مازاد مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
: یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت کسری مالی داشته باشد یک وگرنه صفر می‌باشد.
: داده های بین صدک 0 و 25 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بسیار پایین برای نااطمینانی خاص شرکت است.
: داده های بین صدک 25 و 50 که نشان دهنده سطح نااطمینانی پایین برای نااطمینانی خاص شرکت است.
: داده های بین صدک 50 و 75 که نشان دهنده سطح نااطمینانی متوسط برای نااطمینانی خاص شرکت است.
: داده های بالاتر از صدک 75 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بالا برای نااطمینانی خاص شرکت است.
: داده های بین صدک 0 و 25 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بسیار پایین برای اقتصاد کلان است.
: داده های بین صدک 25 و 50 که نشان دهنده سطح نااطمینانی پایین برای اقتصاد کلان است.
: داده های بین صدک 50 و 75 که نشان دهنده سطح نااطمینانی متوسط برای اقتصاد کلان است.
: داده های بالاتر از صدک 75 که نشان دهنده سطح نااطمینانی بالا برای اقتصاد کلان است.
3-3-6-نیمه عمر
برای محاسبه زمان تعدیل ما از متغیر نیمه عمر استفاده می کنیم. این متغیر به شکل زیر و از عملیات صورت گرفته بر روی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه خروجی مدل ها به دست می آید:
(3-22) Half-life =

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ساختار سرمایه بهینه