روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

3-2-3-2-2.اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع……………………………………………………………………………………………………..160
3-2-3-2-2-1. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن…………………………………………………………………………………..162
3-2-3-2-2-2. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار………………………………………………………………………………………..163
3-2-4.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164
3-3.در روابط زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………166
3-3-1.خانه داری زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….166
3-3-1-1. نحله زوجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-3-2. ابراء و بخشش مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………..168
3-3-2-1.مهریه مطلقه غیر مدخوله……………………………………………………………………………………………………………………..170
3-3-2-1-1.اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد………………………………………………………………………………………………………171
3-3-2-1-2.اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد……………………………………………………………………………………………………..174
3-3-2-2.بذل در طلاق خلع………………………………………………………………………………………………………………………………174
3-3-3.بذل مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………180
3-4.در عقود و ایقاعات مختلف………………………………………………………………………………………………………………………….182
3-4-1.در تعهدات طبیعی و اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….182
3-4-1-1. تعهد طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182
3-4-1-2. تعهد اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-2.در حواله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
3-4-2-1.تعریف و مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………183
3-4-2-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………184
3-4-3.در کفالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….185
3-4-3-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..185

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   استفاده و لذت