دین به عنوان یک نوع مال

دانلود پایان نامه

1-3-2-2-1.جدول قواعد عمومی عقود…………………………………………………………………………………………………………………15
1-3-2-2-2.جدول قواعد عمومی ایقاعات…………………………………………………………………………………………………………….16
1-3-2-3. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….17
1-3-2-3-1.ملاحظه:جدول فرمول………………………………………………………………………………………………………………………..20
1-3-3.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………21
1-3-3-1. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….21
1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-3-3-1-3.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..23
1-3-3-2-1. موضوع دین……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2-2. اوصاف دین……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2-3. احکام دین………………………………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-3-3. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-3-4-1.مقایسه دین مال کلی با ملک و حق……………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-4-2. مقایسه دین مال کلی با حق دینی و عینی…………………………………………………………………………………………….25
1-3-3-4-3. دین راجع به عمل……………………………………………………………………………………………………………………………25
1-3-4. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
1-3-4-1. نظریه سقوط تعهدات……………………………………………………………………………………………………………………………26
1-3-4-2.سقوط تعهدات در فقه…………………………………………………………………………………………………………………………..26
1-3-4-3.سقوط تعهدات در قانون………………………………………………………………………………………………………………………..27

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمان امور مالیاتی