در معنای عام

دانلود پایان نامه

2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………138
فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142
3-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………142
3-2.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-2-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………145
3-2-1-1.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………145
3-2-1-1-1.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..145
3-2-1-1-2.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..147
3-2-1-1-3. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….148
3-2-1-1-3-1.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..148
3-2-1-1-3-2.ضمان قبل از تلف عین………………………………………………………………………………………………………………..148
3-2-2.در تعاقب ایادی………………………………………………………………………………………………………………………………………149
3-2-2-1.اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی…………………………………………………………………………………………………149
3-2-2-1-1.وقتی که مال موجود است………………………………………………………………………………………………………………..150
3-2-2-1-2.وقتی مال تلف شود…………………………………………………………………………………………………………………………151
3-2-2-1-3.ملاحظه:مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………..153
3-2-3.در ضمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….154
3-2-3-1.تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام………………………………………………………………………………………155
3-2-3-1-1.ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن…………………………………………………………………………………………..155
3-2-3-2. اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین…………………………………………………………………………………..158
3-2-3-2-1.ملاحظات………………………………………………………………………………………………………………………………………159

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اهمیت نام های تجاری در بازار تلفن همراه