جستجوی اطلاعات

دانلود پایان نامه

– هر شاخصی دارای معایب و مزایای خاص خودش می‌باشد و نمی‌توان از یک شاخص برای هر منظوری استفاده کرد، لذا شاخص‌ها بسته به نوع و هدف تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند به‌طوری‌که از بیشترین امتیاز و کمترین مشکل برخوردار باشد.
– برای بررسی و مقایسه شرکت‌ها، شاخص مورد استفاده برای تمام شرکت‌ها باید مربوط به مقطع زمانی خاص باشد زیرا مقادیر کلیه شاخص‌ها در طول زمان تغییر می‌یابند.
2-3-7-4- رشد فروش
یکی از اهداف مدیران شرکت‌ها به حداکثر رساندن ارزش شرکت از طریق افزایش سود می‌باشد، یکی از راه‌های افزایش سود، افزایش در فروش یا رشد فروش می‌باشد.
مدیران به مسئله به منظور کسب اعتبار و ارضاء شخصی در رشد موفقیت‌آمیز شرکت، کسب مسئولیت بیشتر و موقعیت‌های بهتر و حیطه گسترده برای اعمال توانایی خود، علاقه زیادی نشان می‌دهند.
رشد در شرکت‌ها بیشتر از زوایای زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف- رشد در دارایی‌ها
ب- رشد در فروش
ج- رشد در کارکنان
رشد در دارایی‌ها عبارت است از تغییراتی که در مجموع دارایی‌ها، در هر سال مالی نسبت به سال قبل ایجاد می‌گردد. رشد در کارکنان نیز از جنبه کمی مورد نظر قرار می‌باشد و تغییرات در میزان کارکنان شرکت در هر سال نسبت به سال قبل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
رشد فروش نیز عبارت است از تغییرات در میزان فروش در هر سال مالی نسبت به سال قبل. با توجه به اینکه در این تحقیق هدف از بررسی نرخ رشد، مقایسه تغییرات ایجاد شده در میزان فروش هر سال نسبت به سال قبل می‌باشد بنابراین در این تحقیق مانند آبر (2005) از رشد فروش شرکت، به عنوان معیار نرخ رشد استفاده می‌شود.
2-3-8- مباحث نظری سود و سودآوری
2-3-8-1- تعریف سود حسابداری و ویژگی‌های آن
فعالان بازار سرمایه جهت تخصیص بهینه منابع مالی خود، نیازمند شناخت درست واحد تجاری می‌باشند. لذا همواره در جستجوی اطلاعات مرتبط با واحد تجاری هستند، تا بر اساس آن، تصمیم مناسب اتخاذ نمایند. سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و طبق اصول پذیرفته‌شده حسابداری، اندازه‌گیری می‌شود. به‌طورکلی می‌توان گفت: هدف از اندازه‌گیری سود عبارت است از تعیین وضعیت یک واحد تجاری درنتیجه عملیاتی که طی دوره معین انجام داده و اینکه به چه میزان بهبودیافته است. یعنی مفهوم سود، متعارف بهبود وضعیت واحد تجاری است. سود خالص در حسابداری، مازاد درآمدهای تحقق یافته بر کلیه هزینه‌های واقع شده در یک دوره مالی معین است و دارای پنج ویژگی زیر می‌باشد:
1- سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی است که شرکت انجام داده است.
2- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره مالی، به‌عنوان یک امر بدهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
3- سود حسابداری ایجاب می‌کند که درآمد تعریف، اندازه‌گیری و شناسایی شود. به‌طورکلی اصل تحقق درآمد، معیاری برای شناسایی درآمد و درنتیجه شناسایی سود است.
4- سود حسابداری، ایجاب می‌کند که اصل بهای تاریخی رعایت شود دارایی تا زمان تحقق فروش، برمبنای بهای تمام شده تاریخی ثبت می‌شود و در آن زمان هر نوع تغییری در ارزش شناسایی می‌شود.
5- سود حسابداری ایجاب می‌کند که درآمدهای تحقق‌یافته دوره، در رابطه با هزینه‌های مربوط، متناسب موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو، سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد. (بلکویی، 1383).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :