توسعه کشاورزی

دانلود پایان نامه

12- رسی (clay): مقدار رس بیش از 40 درصد و مقدار شن و سیلت آن به ترتیب از 45 تا 40 درصد کمتر است (http://www.bbk-iran.com).
2-4-1- 2- عمق خاک
سنجش عمق خاک به عنوان پارامتری جهت تعیین میزان توان نگهداری رطوبت و ذخیره مواد غذایی خاک در بخش کشاورزی محسوب می شود. هرچه عمق خاک افزایش یابد به همان میزان توان حفظ و ذخیره سازی آب و موادغذایی در خاک بالا می رود. خاک های کم عمق ذخیره رطوبتی کمی دارند و لازم است با فواصل کوتاهی آبیاری شوند. دفعات زیاد آبیاری به طریق سطحی سبب افزایش تلفات آب و فواصل کم بین آبیاری ها موجب بروز مشکلات تهویه در خاک می شود(جعفری و طویلی، 51:1389). انواع خاک ها از نظر عمق:
الف) بیشتر از 120 سانتیمتر: برای زراعت و باغداری بسیار مناسب است.
ب) بین 90 تا 120 سانتیمتر: برای زراعت و باغداری مناسب است.
پ) بین 60 تا 90 سانتیمتر: برای زراعت و باغداری متوسط است.
ت) بین 30 تا 60 سانتیمتر: برای زراعت و باغداری کم عمق و ضعیف است.
ث) کمتر از 30 سانتیمتر: برای زراعت و باغداری به هیچ وجه مناسب نیست (http://zeraat-iauvarami n.com ).
2-4-1-3- شوری خاک
شور شدن خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب می باشد(ولی پور، 683:1386). خاک های شور زمانی بوجود می آیند که تجمع نمک در خاک بیشتر از نمک انتقالی از آن است که این خود نتیجه تبخیر بیشتر از آب زهکشی شده است(ولی و قضاوی، 237:1382). شوری از سه راه رشد و عملکرد گیاه را محدود می کند. اثر نخست و غالب، مربوط به غلظت کل نمک های محلول در خاک است که کاهش پتانسیل اسمزی را به دنبال دارد. با کاهش پتانسیل اسمزی، انرژی آزاد آب کاهش یافته و گیاه برای به دست آوردن مقدار مشخصی آب باید انرژی حیاتی بیشتری مصرف نماید. اثر دوم شوری وجود یون های ویژه در محلول خاک شور می باشد. یون هایی نظیر کلر سدیم به تنهایی می توانند موجب بروز سمیت در گیاه شده و یا در فرآیند جذب گیاه اختلال ایجاد نمایند. اثر سوم شوری که در حقیقت زاییده اثر نوع دوم است، عدم تعادل تغذیه ای است. بدین معنی که وجود یون های سدیم و کلراید و مانند آن که غلظت آنها در محلول خاک شور زیاد است، باعث اختلال در جذب و انتقال سایر عناصر غذایی ضروری از خاک به گیاه می شوند(حسینی و همکاران، 2:1387). قابلیت هدایت الکتریکی (EC) پارامتری ارجح در ارزیابی شوری خاک می باشد(فرهمند و همکاران، 3:1391) که بر اساس واحد دسی زیمنس بر متر تقریب زده می شود. گروه بندی خاک های شور در جدول زیر آمده است (http://www.iran-eng.com):
جدول(2-3): گروه بندی خاک های شور
تاثیر بر گیاه
EC, dS/m
گروه شوری
اثر شوری در کاهش محصول ناچیز است
2-0
غیر شور
محصول گیاهان حساس به شوری کاهش مییابد
4-2
شوری کم
محصول بسیاری از گیاهان کاهش مییابد
8-4
شوری متوسط
فقط گیاهان متحمل به شوری محصول قابل قبولی میدهند
16-8
شور

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   توسعه منابع انسانی