توزیع جغرافیایی

دانلود پایان نامه

24086
دام سنگین
ماخذ: نگارنده 1391
3-2-2-9- تعیین کمبود یا مازاد آب در منطقه
وضعیت موجود در شهرستان خنداب نشان از کمبود منابع آب در منطقه دارد. بر اساس اعداد مندرج در جداول مربوطه، میزان تخلیه چشمه ها و قنات و چاه های منطقه در فصول زراعی حجمی برابر با 191709220 متر مکعب در سال می باشد و نیاز آبی بخش زراعت، باغداری و دام به 231347935 متر مکعب در سال می باشد. ضمن اینکه، رودخانه قره چای با احتساب مینیمم دبی سالیانه 27436320 مترمکعب در سال آبدهی دارد. اما به دلیل نبود آمار و اطلاعات در میزان و مقدار آب مصرفی از این رودخانه در بخش کشاورزی نمی توان تخمین واقعی را جهت کمبود منابع آب در منطقه زد. مبتنی بر گزارشات دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بلوک شراء دارای 486 میلیون متر مکعب جریان ورودی و 498 میلیون متر مکعب جریان خروجی و انتقالی در سال است که تغییر آبخوان آبرفتی در این منطقه 12- می باشد. برآورد برداشت فعلی از منابع آب در این حوزه آبریز 231 میلیون متر مکعب است که مقدار مجاز آن 177 میلیون متر مکعب می باشد. به طور نسبی وضعیت ذخایر منابع آب در شهرستان خنداب و حوزه آبریز شراء در شرایط مطلوبی قرار دارد. این درحالی است که بسیاری از دشت های استان مرکزی در شرایط بحرانی به سر می برند و از این حیث شهرستان خنداب وضعیت بسیار مناسبی نسبت به سایر شهرستان های استان دارد.
3-2-3- وضعیت آب و هوایی
3-2-3-1- بارش
بارش را می توان مهمترین پارامتری دانست که به طور مستقیم در سیکل هیدرولوژی دخالت دارد. از زمانی که قطرات باران در هوا تشکیل می شود تا موقعی که به سطح زمین می رسد پدیده هایی رخ می دهد که بیشتر در قلمرو علم هواشناسی است اما هنگامی که به سطح زمین رسید به عنوان اساسی ترین نهاده سیکل هیدرولوژی به حساب می آید. به لحاظ کاربرد بارندگی سالانه در مباحث مختلف هیدرولوژی و هواشناسی مانند تعیین اقلیم، برآورد سیلاب، تعیین خشکسالی ها و ترسالی ها، تعیین نیاز آبی گیاهان منطقه و … بررسی آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بطورکلی، میزان بارش سالیانه ایستگاه بارندگی شهرستان خنداب 19/282 میلیمتر می باشد.
جدول(3-12): میانگین بارندگی و ارتفاع ایستگاه منتخب در دوره 22 ساله(68- 1390)
ارتفاع
میانگین بارندگی سالانه
نام ایستگاه
1650
19/282
خنداب
ماخذ: اداره کل هواشناسی استان مرکزی، 1390
شکل(3-11): توزیع جغرافیایی بارندگی در شهرستان خنداب
برای تشخیص دوره های ترسالی و خشکسالی از روش درصد از میانگین بارش استفاده گردید. در این روش با مقایسه مقادیر متوسط بارندگی سالانه در یک دوره آماری با بارندگی سالانه هر یک از سال های آن دوره ترسالی ها و خشکسالی ها تعیین می گردد. به این منظور از رابطه زیر استفاده می شود:
P(%) = *100
که در آن:
P(%) : شاخص درصد از بارش میانگین
Pi : مقدار بارندگی در هر سال به میلی متر
P : متوسط بارندگی سالانه به میلی متر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   روابط جنسی