توزیع جغرافیایی

دانلود پایان نامه

4/42
8/51
5/59
64
64
9/56
3/54
6/49
9/45
5/43
07/37
2/43
01/51
ماخذ: اداره کل هواشناسی استان مرکزی، 1390
3-2-3-5- دما
دما یکی از عوامل دیگر مهم هواشناسی است که در بررسی های اقلیمی داشتن آمار مربوط به این عامل و بررسی و تجزیه و تحلیل آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بررسی ویژگی های دمای منطقه مورد مطالعه از اطلاعات و آمار 11 ایستگاه در مجاورت آن استفاده شده است. این ایستگاه شامل اراک، خنداب، نوژه همدان، فرودگاه همدان، کوار، قدم گاه، قهاوند و بهادربیک هستند که پس از بررسی کیفیت آمار و طول دوره دیده بانی مورد استفاده قرار گرفته است. طول دوره آماری در ایستگاه ها متفاوت است از این رو جهت یکنواختی آمار دما یک دوره پایه 28 ساله (54-1353 تا 81-1380) برای کلیه ایستگاه های انتخابی تعیین گردیده است. شاخص های دمایی موردمطالعه در این گزارش به ترتیب:
میانگین سالانه (Tmean)
دمای متوسط حداکثر (Tmax)
دمای متوسط حداقل (Tmin)
3-2-3-5- 1- میانگین سالانه دما و توزیع جغرافیایی آن
این شاخص در حقیقت میانگین روزانه دمای هوا برای تمامی سال می باشد مهمترین پارامتر اقلیمی درجه حرارت به شمار می رود که مقدار آن در شبکه مطالعاتی از 42/13 درجه سانتیگراد در ایستگاه اراک با ارتفاع 1708 متر تا 18/10 درجه سانتیگراد در ایستگاه بهادربیک با ارتفاع 1790 متر متغیر است.
به منظور برآورد میزان تغییرات دما در ارتفاعات مختلف حوزه رابطه ای بین دمای متوسط سالانه و ارتفاع بصورت همبستگی خطی برقرار گردیده و به شکل زیر می باشد:
Tmean = 24.0797+(-0.0073*H)
R=-0.66
در این رابطه (Tmean) میانگین دمای سالانه بر حسب درجه سانتیگراد و H ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر می باشد. همانگونه که ملاحظه می گردد گرادیان قائم تغییرات دمای سالانه 3/7 درجه سانتیگراد کاهش دما را به ازا یک کیلومتر افزایش ارتفاع نشان می دهد. بر اساس این رابطه نرمال سالانه دما برای ارتفاع متوسط درزیر حوزه A برابر 1/11 درجه سانتیگراد برآورد می گردد.
3-2-3-5-2- میانگین سالانه حداکثر دما و توزیع جغرافیایی آن

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوعمدیریت کیفیت فراگیر