توانمندسازی زنان

دانلود پایان نامه

-6/5
-2/4
-9/3
39/1
9/4
متوسط حداقل
-5/32
1
5/4
4/6
6/1
-5/2
-8/10
-8/10
-4/31
-5/32
-20
-2/9-
5/5-
حداقل مطلق
ماخذ: اداره کل هواشناسی استان مرکزی، 1390
شکل(3-13): توزیع جغرافیایی دما در شهرستان خنداب
3-2-4- عوامل زیستی(خسارت زا)
براساس مطالعات صورت گرفته و مبتنی بر نظرات کارشناسی شده کشاورزی شهرستان خنداب در زیربخش های زراعت و باغداری از شرایط پایداری جهت مقابله با آفات و بیماری های برخوردار نمی باشد. در بخش زراعت و بویژه محصول گندم همه ساله با شیوع بیماری«سن» کیفیت و راندمان محصول پایین می آید. قسمت اعظم باغ های منطقه از جمله باغ های انگور به بیماری زنجره مو یا جیرجیرک دچار هستند و در باغ های هلو و شلیل نیز شیوع بیماری شته و سوسک سرشاخه خوار مشهود است. در بخش دامداری با تمهیدات صورت گرفته و کنترل های موجود از سوی سازمان دامپزشکی کشور و معاونت فعال آن در منطقه وضع جور دیگری است و گستره بیماری ها به صورت مقطعی و در سطح محدودی می باشد. در این میان می توان از بیماری های شایع دامی در شهرستان خنداب به موارد تب برفکی، برسلوز یا تب مالت، قلوه نرمی یا آنتروتکسمین و سل اشاره کرد.
3-3- ویژگی های جمعیتی منطقه
آگاهی از ترکیب جمعیت و نحوه توزیع آن در هر کشوری نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه همه جانبه آن دارد و دولت ها با اتکا به این آمار و ارقام قادر می گردند تا برنامه های خرد و کلان توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سازمان اداری جامعه را سامان دهند(زمانی، 109:1388). پویایی جمعیت و ابعاد آن یعنی میزان های رشد، ساختار سنی، باروری، مرگ و میر مهاجرت، هرچند به شدت متاثر از محیط و بستر اجتماعی در حال تغییر پیرامونی خود هستند، اما آن ها نیز به نوبه خود، ابعاد مختلف توسعه نظیر توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه انسانی و توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین ابعاد دیگری نظیر سلامت جمعیت، بهداشت باروری، توانمندسازی زنان و حمایت های بین نسلی نیز بطور قوی متاثر از پویایی و روندهای جمعیتی می باشند(کاظمی پور، 76:1389).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   باورهای عامیانه